سوابق تحصيلي
مقطع عنوان مدرک سال اخذ مدرک نام دانشگاه نام کشور
دكتري تخصصي مهندسي برق-مخابرات 1300