سوابق تحصيلي
مقطع عنوان مدرک سال اخذ مدرک نام دانشگاه نام کشور
دكتري تخصصي مهندسي مواد 1388 دانشگاه علم وصنعت ايران ايران