سوابق تحصيلي
مقطع عنوان مدرک سال اخذ مدرک نام دانشگاه نام کشور
كارشناسي ارشد مهندسي عمران-محيط زيست 1388 دانشگاه تربيت مدرس ايران
دكتري تخصصي مهندسي عمران-محيط زيست 1392 دانشگاه تربيت مدرس ايران