سوابق تدريس
اصول ريخته گري
كنترل كيفيت
تكنولوژي روشهاي ريخته گري
تست هاي غيرمخرب
متالورژي
كارگاه ريخته گري
كارگاه اصول ريخته گري
خواص فيزيكي مواد 2
آزمايشگاه ريخته گري 1
آزمايشگاه بررسيهاي غير مخرب
آزمايشگاه انجماد فلزات
ريخته گري 1
انجماد فلزات
فرآيند هاي انجماد پيشرفته
استخراج فلزات
روشهاي پيشرفته غير مخرب
بررسي هاي غير مخرب
تست غير مخرب پيشرفته
مباني انجماد پيشرفته و نانوكريستالها
انتقال مطالب علمي و فني
آزمايشگاه تست غير مخرب
كنترل كيفي مواد
علم مواد
فرآيندهاي انجماد پيشرفته
شناخت فلزات صنعتي
خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد