سوابق تدريس
طراحي لرزه اي سازه ها براساس عملكرد
ساختمانهاي بلند
ديناميك خاك
ديناميك
ايستايي
مباني مهندسي زلزله براي معماران
زبان تخصصي
كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران
اصول مهندسي زلزله و باد
سمينار و روش پژوهش
لرزه شناسي و مهندسي زلزله
استاتيك
تحليل سازه هاي 2