سوابق تدريس
مهندسي اب وفاضلاب و پروژه
مهندسي محيط زيست
مباني GISدرمهندسي عمران
طراحي، ساخت، نگهداري سيستم هاي مهندسي عمران و محيط زيست
سمينار و روش پژوهش
اصول مهندسي آلودگي هوا
مباني انتقال و انتشار و مدلسازي آلاينده ها
آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن
آب و فاضلاب پيشرفته
توسعه پايدار و مديريت محيط زيست