اطلاعیه ها
درس مهندسي محيط زيست- نيمسال اول 1400-1399- برگزاری کلاس های آنلاین در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ: 1399/6/24
درس مبانی انتقال انتشار و مدل سازی آلاینده ها- برگزاری کلاس های آنلاین در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ: 1399/2/1
درس سمینار و روش تحقیق (پردیس عمران)- برگزاری کلاس های آنلاین در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ: 1399/2/1
درس طراحی ساخت نگه داری سیستم های مهندسی عمران و محیط زیست - برگزاری کلاس های آنلاین در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ: 1399/2/1
درس مبانی سیستم اطلاعات مکانی در مهندسی عمران - برگزاری کلاس های آنلاین در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ: 1399/2/1
درس مبانی سیستم اطلاعات مکانی در مهندسی عمران
تاریخ: 1399/1/31
درس سمینار و روش تحقیق (پردیس)
تاریخ: 1399/1/21
درس طراحی، ساخت و نگه داری سیستم های مهندسی عمران و محیط زیست
تاریخ: 1399/1/15
درس مبانی انتقال، انتشار و مدلسازی آلاینده ها
تاریخ: 1399/1/15