مستندات و منابع درسی
فتوگرامتري پهباد مبنا-نرمال سازی تصاویر استریو
تاریخ: 1399/4/3
فتوگرامتري تحليلي-ترميم تحليلي و ارتوفتو
تاریخ: 1399/3/26
فتوگرامتري تحليلي-توجيه مطلق
تاریخ: 1399/3/25
فتوگرامتري تحليلي-Stereo Calibration
تاریخ: 1399/3/25
تئوري برآورد-تستهاي آماري
تاریخ: 1399/3/25
تئوري برآورد-ماتريس آزادي و عدد آزاداي
تاریخ: 1399/3/25
تئوري برآورد-معادلات قید بخش دوم
تاریخ: 1399/3/23
تئوري برآورد-مثال متلب از معادلات قید
تاریخ: 1399/3/23
فتوگرامتري تحليلي-مثال متلب از حل مساله تقاطع
تاریخ: 1399/3/23
فتوگرامتري تحليلي-مثال متلب از حل مساله توجیه نسبی
تاریخ: 1399/3/23
تئوری برآورد-سرشکنی با معادلات قید
تاریخ: 1399/3/16
تئوری برآورد-مدل ریاضی مشاهدات
تاریخ: 1399/3/16
فتوگرامتری تحلیلی- محاسبات تقاطع- قسمت اول
تاریخ: 1399/3/16
فتوگرامتری تحلیلی- توجیه نسبی قسمت دوم
تاریخ: 1399/3/16
فتوگرامتري تحليلي-توجیه نسبی قسمت اول
تاریخ: 1399/3/5
فتوگرامتري تحليلي-محاسبات DLT و ترفیع
تاریخ: 1399/3/5
تئوري برآورد-مثال غیرخطی به روش معادلات مشاهدات و معادلات شرط خاص
تاریخ: 1399/3/5
تئوري برآورد-مثال غیرخطی به روش معادلات ترکیبی
تاریخ: 1399/3/5
فتوگرامتري تحليلي-محاسبات ترفیع -01
تاریخ: 1399/2/31
تئوري برآورد-معادلات غير خطي -مثال
تاریخ: 1399/2/29
تئوري برآورد-انتشار ماتریس واریانس کواریانس و معادلات غیر خطی
تاریخ: 1399/2/28
فتوگرامتري پهباد مبنا-محاسبات تقاطع به روش باندل اجسمنت
تاریخ: 1399/2/25
فتوگرامتري پهباد مبنا-جلسه پرسش و پاسخ آنلاين
تاریخ: 1399/2/25
فتوگرامتري تحليلي-معادلات ترفیع و تقاطع
تاریخ: 1399/2/23
تئوري برآورد-معادلات مشاهدات و معادلات شرط خاص
تاریخ: 1399/2/22
فتوگرامتري تحليلي-شرط هم صفحه اي
تاریخ: 1399/2/22
تئوري برآورد-معادلات نرمال بخش دوم
تاریخ: 1399/2/21
فتوگرامتري تحليلي-شرط هم خطی
تاریخ: 1399/2/19
فتوگرامتري پهباد مبنا-انتخاب دوربین مناسب
تاریخ: 1399/2/19
فتوگرامتري پهباد مبنا-انتخاب پهپاد مناسب
تاریخ: 1399/2/18
تئوري برآورد-معرفی اصل کمترین مربعات
تاریخ: 1399/2/17
فتوگرامتري تحليلي-مختصات هموژن
تاریخ: 1399/2/14
فتوگرامتري تحليلي-ماتریس دوربین
تاریخ: 1399/2/14
فتوگرامتري پهباد-آموزش نرم افزار AGISOFT قسمت دوم
تاریخ: 1399/2/12
فتوگرامتري پهباد-آموزش نرم افزار AGISOFT قسمت اول
تاریخ: 1399/2/12
فتوگرامتري تحليلي-دوربین روزنه ای
تاریخ: 1399/2/12
تئوري برآورد-آموزش برنامه نویسی متلب-بخش سوم
تاریخ: 1399/2/9
تئوري برآورد-سرشکنی مقدمه بخش دو
تاریخ: 1399/2/9
تئوري برآورد-سرشکنی مقدمه بخش یک
تاریخ: 1399/2/9
تئوري برآورد-حل مثال درباره بیضی خطا در محیط متلب
تاریخ: 1399/2/8
فتوگرامتري تحليلي-آشنایی با برنامه نویسی متلب- بخش سوم
تاریخ: 1399/2/6
فتوگرامتري تحليلي-محاسبه و تجزیه ماتریس دوران در متلب
تاریخ: 1399/2/6
تئوري برآورد-انتشار خطاها-مثال
تاریخ: 1399/2/5
فتوگرامتري تحليلي-ماتریس دوران بخش سوم
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري پهباد مبنا-طراحي نقاط کنترل عکسي
تاریخ: 1399/2/4
تئوری برآورد- آشنايي با برنامه نويسي متلب-بخش دوم
تاریخ: 1399/2/4
تئوری برآورد- آشنايي با برنامه نويسي متلب-بخش اول
تاریخ: 1399/2/4
تئوری برآورد- بيضي خطا
تاریخ: 1399/2/4
تئوری برآورد- انتشار خطاها-بخش دوم
تاریخ: 1399/2/4
تئوری برآورد- انتشار خطاها-بخش اول
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري تحليلي-آموزش متلب-بخش دوم
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري تحليلي-آموزش متلب-بخش اول
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري تحليلي-ماتريس دوران بخش دوم
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري تحليلي-ماتريس دوران -بخش اول
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري پهپاد-طراحي خطوط پرواز
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري پهپاد-مقياس در طراحي پرواز
تاریخ: 1399/2/4
فتوگرامتري پهباد مبنا-طراحي پرواز-01
تاریخ: 1399/1/27
فتوگرامتري تحليلي-ارزیابی صحت مدل تبدیل با RMSE
تاریخ: 1399/1/21
فتوگرامتري تحليلي- تبدیل افاین-حل مثال در محیط متلب
تاریخ: 1399/1/20
فتوگرامتري تحليلي-تبدیل متشابه-حل مثال در محیط متلب
تاریخ: 1399/1/20
فتوگرامتري تحليلي-تبدیل پروجکتیو
تاریخ: 1399/1/20
فتوگرامتري تحليلي-تبدیل افاین
تاریخ: 1399/1/20
فتوگرامتري تحليلي-تبدیل متشابه
تاریخ: 1399/1/20
فتوگرامتري تحليلي-مقدمه
تاریخ: 1399/1/20
تئوری برآورد- مقدمه ای بر تئوری خطاها
تاریخ: 1399/1/20
تئوری برآورد- مقدمه
تاریخ: 1399/1/20
تئوری برآورد- مروری بر توزیع های آماری
تاریخ: 1399/1/20
تئوری برآورد- مروری بر مفاهیم آمار و احتمال
تاریخ: 1399/1/19
فتوگرامتري پهباد مبنا
تاریخ: 1399/1/18
فتوگرامتري پهباد مبنا
تاریخ: 1398/12/25
فتوگرامتري پهباد مبنا
تاریخ: 1398/12/25