مستندات و منابع درسی
سیستم های دیجیتال 1- جزوه رجیسترها (ثبات ها)
تاریخ: 1399/3/23
الکترونیک 1- نمونه سوالات وتمرین - 3
تاریخ: 1399/3/22
الکترونیک 1- نمونه سوالات و تمرین- 1
تاریخ: 1399/3/22
الکترونیک 1- نمونه سوالاتو تمرین - 2
تاریخ: 1399/3/22
الکترونیک 1- جزوه تقویت کننده های چند طبقه- بخش دوم
تاریخ: 1399/3/21
سیستمهای دیجیتال 1- جزوه شمارنده ها- بخش دوم
تاریخ: 1399/3/20
درس سیستم های دیجیتال 1 - جزوه شمارنده ها- بخش اول
تاریخ: 1399/3/19
الکترونیک 1- جزوه تقویت کننده های چند طبقه- بخش اول
تاریخ: 1399/3/17
الکترونیک 1- جزوه تقویت کننده های ماسفت- بخش دوم
تاریخ: 1399/3/17
الکترونیک 1- جزوه تقویت کننده های ماسفت- بخش اول
تاریخ: 1399/3/11
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترتیبی- بخش چهارم
تاریخ: 1399/3/10
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترتیبی- بخش سوم
تاریخ: 1399/3/6
الکترونیک 1- جزوه تقویت کننده های ترانزیستوری- بخش سوم
تاریخ: 1399/3/5
الکترونیک 1- جزوه تقویت کننده های ترانزیستوری- بخش دوم
تاریخ: 1399/2/29
الکترونیک 1- جزوه تقویت کننده های ترانزیستوری- بخش اول
تاریخ: 1399/2/29
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترتیبی- بخش دوم
تاریخ: 1399/2/28
الکترونیک 1- جزوه مدل H برای ترانزیستور BJT
تاریخ: 1399/2/24
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترتیبی- بخش اول
تاریخ: 1399/2/24
سیستم های دیجیتال 1- جزوه Hazard
تاریخ: 1399/2/21
الکترونیک 1- جزوه بایاس ترانزیستور ماسفت
تاریخ: 1399/2/20
سیستم های دیجیتال 1- تمرین سری اول
تاریخ: 1399/2/19
الکترونیک 1- تمرین سری اول
تاریخ: 1399/2/19
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترکیبی - مالتی پلکسرها
تاریخ: 1399/2/13
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترکیبی - انکودرها
تاریخ: 1399/2/13
الکترونیک 1- جزوه ترانزیستور ماسفت
تاریخ: 1399/2/13
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترکیبی - دکودرها
تاریخ: 1399/2/6
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترکیبی - ضرب کننده ها و مقایسه ها
تاریخ: 1399/2/6
الکترونیک 1- جزوه بایاس ترانزیستور پیوندی - بخش دوم
تاریخ: 1399/2/6
الکترونیک 1- جزوه بایاس ترانزیستور پیوندی- بخش سوم
تاریخ: 1399/2/6
الکترونیک 1- جزوه بایاس ترانزیستور پیوندی دو قطبی- بخش اول
تاریخ: 1399/2/2
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترکیبی - بخش دوم -جمع کننده ها
تاریخ: 1399/1/30
الکترونیک 1- جزوه ترانزیستور دوقطبی پیوندی - بخش سوم
تاریخ: 1399/1/27
الکترونیک 1- جزوه ترانزیستور دوقطبی پیوندی - بخش دوم
تاریخ: 1399/1/25
سیستم های دیجیتال 1- جزوه مدارات ترکیبی - بخش اول
تاریخ: 1399/1/25
الکترونیک 1- جزوه ترانزیستور دوقطبی پیوندی - بخش اول
تاریخ: 1399/1/23
سیستم های دیجیتال 1- جزوه گیت های یونیورسال و گیت های سه حالته
تاریخ: 1399/1/21
سیستم های دیجیتال 1- جزوه ساده سازی مدارات منطقی با استفاده از روش Quenie-McCluskey
تاریخ: 1399/1/19
سیستم های دیجیتال 1- جزوه ساده سازی مدارات منطقی با استفاده از جدول کارنو
تاریخ: 1399/1/19
درس سیستم های دیجیتال 1 - جزوه روشهای ساده سازی مدارات
تاریخ: 1399/1/17
درس الکترونیک 1- جزوه بخش مدارات شکل دهی سیگنال - محدودکننده ها و چند برابر کننده های ولتاژ
تاریخ: 1399/1/17
درس سیستم های دیجیتال 1- جبر بول (Boolean Algebra)
تاریخ: 1399/1/16
فایل صوتی - الکترونیک 1- منابع تغذیه - تثبیت کننده ی ولتاژ
تاریخ: 1399/1/16
فایل صوتی - درس الکترونیک 1- منابع تغذیه - فیلتر خازنی
تاریخ: 1399/1/15
فایل صوتی - درس الکترونیک 1- منابع تغذیه - یکسوساز تمام موج
تاریخ: 1399/1/15
الکترونیک 1
تاریخ: 1399/1/14
الکترونیک 1
تاریخ: 1399/1/14
الکترونیک 1
تاریخ: 1398/12/25
الکترونیک 1
تاریخ: 1398/12/25
سیستمهای دیجیتال 1
تاریخ: 1398/12/25
سیستمهای دیجیتال 1
تاریخ: 1398/12/25
سیستمهای دیجیتال 1
تاریخ: 1398/12/25
الکترونیک 1
تاریخ: 1398/8/5
الکترونیک 1
تاریخ: 1398/8/5