مستندات و منابع درسی
بازار برق-تاثیر شبکه های انتقال بر بازار برق- فایل پی دی اف
تاریخ: 1399/3/7
بازار برق-سرمایه گذاری در تولید برق-فایل پی دی اف
تاریخ: 1399/3/7
تاسیسات الکتریکی- محاسبات مقاطع هادیها-قسمت دوم-فایل ویدئویی-13-02-99
تاریخ: 1399/2/14
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-محاسبات افت ولتاژ در شبکه های توزیع-فایل ویدئویی-16-02-99
تاریخ: 1399/2/14
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-بارپذیری خطوط انتقال-فایل ویدئویی-14-02-99
تاریخ: 1399/2/14
تاسیسات الکتریکی-محاسبات مقاطع هادیها-فایل ویدئویی-09-02-99
تاریخ: 1399/2/9
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-عملکرد خظ انتقال بدون تلفات-فایل ویدئو-09-02-99
تاریخ: 1399/2/9
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-اسلایدهای فصل مطالعه عملکرد خطوط انتقال (pdf)
تاریخ: 1399/2/8
تاسیسات الکتریکی-اسلایدهای محاسبات سطح مقطع هادیها (pdf)
تاریخ: 1399/2/8
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1- عملکرد خطوط انتقال بلند- فایل ویدئویی-07-02-99
تاریخ: 1399/2/7
بازار برق-اسلایدهای فصل پنجم- امنیت سیستم و خدمات جانبی
تاریخ: 1399/2/7
تاسیسات الکتریکی-تحلیل انتقال حرارت در هادیها-فایل ویدئو-06-02-99
تاریخ: 1399/2/6
بازار برق-فصل 5- خدمات جانبیقسمت دوم- فایل ویدئو-06-02-99
تاریخ: 1399/2/6
بازار برق- امنیت سیستم و خدمات جانبی-قسمت اول-فایل ویدئویی-04-02-99
تاریخ: 1399/2/4
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-عملکرد خطوط انتقال کوتاه ومتوسط-فایل ویدئویی-31-01-99
تاریخ: 1399/2/2
تاسیسات الکتریکی-جریان مجاز هادیها- فایل ویدئو-30-01-99
تاریخ: 1399/2/2
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1- ظرفیت خازنی خطوط انتقال- 31-01-99- فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/30
تاسیسات الکتریکی-محاسبات تابلوها- 30-01-99- فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/30
تاسیسات الکتریکی- طراحی مدار روشنایی، پریز برق، محاسبات تابلوها- فایلهای pdf،-28-01-99
تاریخ: 1399/1/28
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1-جزوه بخش اول- فایل pdf- تا پایان پارامترهای خطوط انتقال
تاریخ: 1399/1/26
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی-سیستم پریونیت
تاریخ: 1399/1/26
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-اندوکتانس خطوط سه فاز دومداره-26-01-99- فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/26
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-اندوکتانس خطوط سه فاز تکمداره-26-01-99- فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/26
بازار برق-فصل4-مدلهای تعادل بازی برترند-SFE- استکلبرگ- فایل ویدئو-25-01-99
تاریخ: 1399/1/25
بازار برق-فصل4-تعادل cournot از طریق بهینه سازی-فایل ویدیو-25-01-99
تاریخ: 1399/1/25
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-اندوکتانس خطوط تکفاز مرکب-فایل ویدیو-24-01-99
تاریخ: 1399/1/24
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-اندوکتانس خط تکفاز-24-01-99- فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/24
تاسیسات الکتریکی-محاسبات تابلوی DP، فایل ویدئو- 23-01-99
تاریخ: 1399/1/23
تاسیسات الکتریکی-طرح مدار پریز برق-23-01-99-فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/23
بازار برق-فصل4-مدل cournot-مثال-فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/21
بازار برق-فصل 4-مدل cournot-فایل ویدیو
تاریخ: 1399/1/21
تاسیسات الکتریکی-اسلایدهای طرح مدار روشنایی
تاریخ: 1399/1/21
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1- پارامترهای خطوط انتقال-قسمت اول-فایل ویدیو2-جلسه 19-01-99
تاریخ: 1399/1/20
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1- پارامترهای خطوط انتقال-قسمت اول-فایل ویدیو1-جلسه 17-01-99
تاریخ: 1399/1/20
تاسیسات الکتریکی- طرح مدار روشنایی-قسمت اول-18-01-99- فایل ویدئو-شماره2
تاریخ: 1399/1/20
تاسیسات الکتریکی- طرح مدار روشنایی-قسمت اول-16-01-99- فایل ویدئو-شماره1
تاریخ: 1399/1/20
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-معرفی سیستم پریونیت-قسمت سوم(مدار معادل ترانسفورماتور سه فاز)-فایل ویدئویی
تاریخ: 1399/1/17
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-معرفی سیستم پریونیت- قسمت دوم (پریونیت در سیستم سه فاز)-فایل ویدئویی
تاریخ: 1399/1/17
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-معرفی سیستم پریونیت-قسمت اول-فایل ویدئویی
تاریخ: 1399/1/17
تاسیسات الکتریکی-فصل5-قسمت دوم- محاسبات روشنایی به روش شار نوری-روش ضرایب ناحیه ای(فایل ویدئو)
تاریخ: 1399/1/13
تاسیسات الکتریکی-فصل5-قسمت اول- محاسبات روشنایی به روش شار نوری- فایل ویدئو
تاریخ: 1399/1/9
تاسیسات الکتریکی-فصل5-قسمت اول- محاسبات روشنایی به روش شار نوری(روش ضریب فضا)
تاریخ: 1399/1/8
تاسیسات الکتریکی-فصل5-قسمت دوم- محاسبات روشنایی به روش شار نوری (روش ضریب ناحیه ای)
تاریخ: 1399/1/8
تاسیسات الکتریکی- کتاب دوم- فصل سوم- تعرفه برق و اصلاح ضریب قدرت
تاریخ: 1399/1/6
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-قسمت سوم- ظرفیت خازنی خطوط انتقال
تاریخ: 1399/1/5
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-قسمت دوم-اندوکتانس خطوط انتقال
تاریخ: 1399/1/1
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-پارامترهای خطوط انتقال-قسمت اول
تاریخ: 1398/12/29
بازار برق-مشارکت در بازارهای انرژی الکتریکی
تاریخ: 1398/12/27
بازار برق- سرمایه گذاری در شبکه انتقال
تاریخ: 1398/12/25
بازار برق-بازارهای انرژی الکتریکی
تاریخ: 1398/12/25
بازار برق-مفاهیم پایه از اقتصاد خرد
تاریخ: 1398/12/25
تاسیسات الکتریکی-فصل4-قسمت سوم
تاریخ: 1398/12/24
تاسیسات الکتریکی-فصل4-قسمت دوم
تاریخ: 1398/12/24
تاسیسات الکتریکی-فصل4-قسمت اول
تاریخ: 1398/12/24
تاسیسات الکتریکی-منابع نور
تاریخ: 1398/12/24
تحلیل 1- سیستمهای سه فاز-قسمت سوم
تاریخ: 1398/12/24
تحلیل 1- سیستمهای سه فاز-قسمت دوم
تاریخ: 1398/12/24
تحلیل 1- سیستمهای سه فاز-قسمت اول
تاریخ: 1398/12/24
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-حل مثالهای تحلیل مدارهای تکفاز
تاریخ: 1398/12/18
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-حل مثالهای تحلیل مدارهای تکفاز
تاریخ: 1398/12/18
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-حل مثالهای تحلیل مدارهای تکفاز
تاریخ: 1398/12/18
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1-حل مثالهای تحلیل مدارهای تکفاز
تاریخ: 1398/12/18