مستندات و منابع درسی
سیستم های دیجیتال 2-پاییز 1399
تاریخ: 1399/10/30
مدارهای الکتریکی 1- پاییز 99
تاریخ: 1399/10/22
بازشناسی آماری الگو
تاریخ: 1399/10/12
ریزپردازنده پیشرفته
تاریخ: 1399/3/29
الکترونیک يک
تاریخ: 1399/3/29
سیستم های دیجیتال دو
تاریخ: 1399/3/28