مستندات و منابع درسی
طراحي بر اساس عملكرد ۹9۲ (بخش ۱و۲) - 4000117
تاریخ: 1400/2/21
فایل تکمیلی درسی سمینار و روش تحقیق نیمسال اول 99-400 (991)
تاریخ: 1400/1/12
مطالب ویدیویی درس کاربرد کامپیوتر/بروز رسانی 990411
تاریخ: 1399/4/11
مطالب ویدیویی درس سازه های بلند/بروز رسانی 990406
تاریخ: 1399/4/6
مطالب ویدیویی درس استاتیک/بروز رسانی 990322
تاریخ: 1399/3/22
استاتیک-1- تمرین ها
تاریخ: 1399/3/21
دینامیک - سری 4 - مسایل اجسام صلب
تاریخ: 1398/10/14
دینامیک - سری 3 - مثال تکمیلی ارتعاشات
تاریخ: 1398/9/20
استاتیک -2- انواع خرپا و کاربرد متناظر
تاریخ: 1398/9/20
مهندسی زلزله ارشد-1
تاریخ: 1398/9/20
مهندسی زلزله ارشد-2
تاریخ: 1398/9/20
طراحي بر اساس عملكرد ۹۶۲ (بخش ۱و۲)
تاریخ: 1398/8/4
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings ASCE۴۱
تاریخ: 1398/7/17
سازه بلند
تاریخ: 1398/7/17
دینامیک - سری 1
تاریخ: 1398/7/17
دینامیک - سری 2
تاریخ: 1398/7/17