مستندات و منابع درسی
لینک های دانلود فایل های ذخیره شده از جلسات آنلاین درس مبانی انتقال انتشار و مدلسازی آلاینده ها
تاریخ: 1399/3/28
لینک های دانلود فایل های ذخیره شده از جلسات آنلاین درس طراحی ساخت نگه داری سیستم های مهندسی عمران و محیط زیست
تاریخ: 1399/3/28
لینک های دانلود فایل های ذخیره شده از جلسات آنلاین درس مبانی سیستم اطلاعات مکانی در مهندسی عمران
تاریخ: 1399/3/28
لینک های دانلود فایل های ذخیره شده از جلسات آنلاین درس سمینار و روش تحقیق-پردیس عمران
تاریخ: 1399/3/28
توضیحات لازم برای استفاده از مستندات درس مبانی سیستم اطلاعات مکانی در مهندسی عمران
تاریخ: 1399/1/31
توضیحات لازم برای استفاده از مستندات درس "سمینار و روش تحقیق (پردیس عمران)"
تاریخ: 1399/1/31
توضیحات لازم برای استفاده از مستندات درس "طراحی، ساخت و نگه داری سیستم های مهندسی عمران و محیط زیست"
تاریخ: 1399/1/31
توضیحات لازم برای استفاده از مستندات درس "مبانی انتقال، انتشار و مدلسازی آلاینده ها"
تاریخ: 1399/1/31