مقالات ژورنالي
2020
Mehdi Babaee Kolaee, Abbas Zolfaghari, Hamid Baseri, Effect of Parison Thickness and Blowing Pressure on Distribution of Wall Thickness in Extrusion Blow Molding, , 20 : 2001 - 2008, 2020.

2018
Hamed Movahedinia, Mohammad Javad Mirnia, Majid Elyasi, Hamid Baseri, An investigation on flaring process of thin-walled tubes using multistage single point incremental forming, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 94 : 867 - 880, 2018.
Mohsen Shamsari, Mohammad Javad Mirnia, Majid Elyasi, Hamid Baseri, Formability improvement in single point incremental forming of truncated cone using a two-stage hybrid deformation strategy, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 94 : 2357 - 2368, 2018.
Pejman Ebrahimzadeh, Hamid Baseri, Mohammad Javad Mirnia, Formability of aluminum 5083 friction stir welded blank in two-point incremental forming process, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, 232 : 267 - 280, 2018.

2017
Seyyedeh sona Azarrang, Hamid Baseri, Selection of dry drilling parameters for minimal burr size and desired drilling quality, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, 231 : 480 - 489, 2017.
, Hamid Baseri, Analysis of dry electrical discharge machining in different dielectric mediums, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, 231 : 497 - 512, 2017.

2016
, Mohammad Bakhshi-jooybari, Hamid Gorji, Hamid Baseri, Application of adaptive neuro fuzzy inference system and genetic algorithm for pressure path optimization in sheet hydroforming process, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 86 : 2667 - 2677, 2016.
Mohammad Reza Shabgard, Ahad Gholipoor, Hamid Baseri, A review on recent developments in machining methods based on electrical discharge phenomena, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 87 : 2081 - 2097, 2016.

2015
, Hamid Baseri, Forward and backward predictions of the friction stir welding parameters using fuzzy-artificial bee colony-imperialist competitive algorithm systems, JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, 26 : 307 - 319, 2015.
, Hamid Baseri, Rasoul Moharami, Multi-responses optimization of ultrasonic machining proces, JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, 26 : 745 - 753, 2015.

2014
, Hamid Baseri, Optimization of magnetic field assisted EDM using the continuous ACO algorithm, APPLIED SOFT COMPUTING, 14 : 381 - 389, 2014.
, Hamid Baseri, , Mohammad Bakhshi-jooybari, Modeling and optimization of spring-back in bending process using multiple regression analysis and neural computation, International Journal of Material Forming, 7 : 167 - 178, 2014.
, Mohsen Shakeri, , Hamid Baseri, Analysis of the influence of machining fixture layout on the workpiece s dimensional accuracy using genetic algorithm, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, 228 : 1409 - 1418, 2014.

2013
, Hamid Baseri, Artificial evolutionary approaches to produce smoother surface in magnetic abrasive finishing of hardened AISI 52100 steel, Journal of Mechanical Science and Technology, 27 : 533 - 539, 2013.
, Hamid Baseri, Determination of optimum SLA process parameters of H-shaped parts, Journal of Mechanical Science and Technology, 27 : 857 - 863, 2013.
, , Hamid Baseri, Mousa Farhadi, Nusselt Number Estimation along a Wavy Wall in an Inclined Lid-driven Cavity using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), International Journal of Engineering, 26 : 383 - 392, 2013.
, Hamid Baseri, , Mohsen Shakeri, Modeling of Direct Methanol Fuel Cell Using the Artificial Neural Network, Journal of Fuel Cell Science and Technology, 10 : 041007 - , 2013.
, Hamid Baseri, Experimental study of rotary magnetic field-assisted dry EDM with ultrasonic vibration of workpiece, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 67 : 1371 - 1384, 2013.
Salman Nourouzi, Hamid Baseri, , Seied mehdi Ghavamodini, Optimization of semi-solid metal processing of A356 aluminum alloy, Journal of Mechanical Science and Technology, 27 : 3869 - 3874, 2013.
, Hamid Baseri, Mohammad Bakhshi-jooybari, Hamid Gorji, Pressure path optimization of hydrodynamic deep drawing of cylindrical-conical parts, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 14 : 2095 - 2100, 2013.
, Mohsen Shakeri, , Hamid Baseri, Automated process planning system A new method for setup planning and a mathematical model for fixture design, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, 227 : 1849 - 1859, 2013.

2012
Hamid Baseri, Simulated annealing based optimization of dressing conditions for increasing the grinding performance, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 59 : 531 - 538, 2012.
, Hamid Baseri, Study of Tool Wear and Overcut in EDM Process with Rotary Tool and Magnetic Field, Advances in Tribology, 2012 : 1 - 8, 2012.
Hamid Baseri, , Ghorban Mohammad ali nezhad omran, Investigation of the rotary EDM process of X210Cr12, International Journal of Machining and Machinability of Materials, 11 : 297 - 307, 2012.
, Hamid Baseri, Improvement of dry EDM process characteristics using artificial soft computing methodologies, Production engineering, 6 : 493 - 504, 2012.
, Hamid Baseri, Effects of magnetic field and rotary tool on EDM performance, Journal of Manufacturing Processes, 14 : 316 - 322, 2012.
, Hamid Baseri, Optimization of machining parameters in rotary EDM process by using the Taguchi method, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 62 : 1041 - 1053, 2012.
Hamid Baseri, , Mohammad Bakhshi-jooybari, PREDICTIVE MODELS OF THE SPRING-BACK IN THE BENDING PROCESS, APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 26 : 862 - 877, 2012.

2011
Hamid Baseri, , Mohammad Bakhshi-jooybari, Selection of Bending Parameters for Minimal Spring-Back Using an ANFIS Model and Simulated Annealing Algorithm, JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, 133 : 031010 - , 2011.
Hamid Baseri, Design of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Estimation of Grinding Performance, MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, 26 : 757 - 763, 2011.
Hamid Baseri, Mohammad Bakhshi-jooybari, , Modeling of spring-back in V-die bending process by using fuzzy learning back-propagation algorithm, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 38 : 8894 - 8900, 2011.

2010
Hamid Baseri, Sayed Mahmood Rabiee, F. Moztarzadeh, M. Solati-Hashjin, Mechanical strength and setting times estimation of hydroxyapatite cement by using neural network, MATERIALS and DESIGN, 31 : 2585 - 2591, 2010.
Hamid Baseri, , Prediction of the Ferrite-Core Probe Performance Using a Neural Network Approach, MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, 25 : 718 - 723, 2010.
Hamid Baseri, A study of grinding wheel sharpness using neural network and fuzzy logic approaches, International Journal of Abrasive Technology, 3 : 316 - , 2010.

2009
A. Azizi, A. Rahimi, S. M. Rezaei, Hamid Baseri, MODELING OF DRESSING FORCES DURING ROTARY DIAMOND CUP DRESSING OF VITRIFIED CBN GRINDING WHEELS, MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13 : 407 - 426, 2009.

2008
Hamid Baseri, Seyed Mehdi Rezaei, Abdolreza Rahimi, Saadat Mozafar, ANALYSIS OF THE DISC DRESSING EFFECTS ON GRINDING PERFORMANCE PART 1 SIMULATION OF THE DISC DRESSED WHEEL SURFACE, MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 12 : 183 - 196, 2008.
Hamid Baseri, S. M. Rezaei, A. Rahimi, M. Saadat, ANALYSIS OF THE DISC DRESSING EFFECTS ON GRINDING PERFORMANCE PART 2 EFFECTS OF THE WHEEL TOPOGRAPHICAL PARAMETERS ON THE SPECIFIC ENERGY AND WORKPIECE SURFACE ROUGHNESS, MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 12 : 197 - 213, 2008.

2007
Hamid Baseri, Seyed Mehdi Rezaei, Abdolreza Rahimi, Mohsen Rezaian, MODELLING OF DISC DRESSING FORCES, MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 11 : 201 - 216, 2007.

1397
سيد مرتضي هاديان امريي, حميد باصري, محمد جواد ميرنيا هريكندهي, مجيد الياسي, مطالعه تجربي تاثير اتصال مكانيكي بر ميزان جذب انرژي لولههاي دو لايه توليد شده توسط فرآيند فلوفرمينگ, مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز, 48 : 355 - 361, 1397.
سامان فتاحي, حميد باصري, بهينهسازي همزمان پاسخهاي ماشينكاري تخليه الكتريكي خشك تحت اثر گازهاي مختلف با استفاده از آناليز گري مبتني بر روش تاگوچي, مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز, 48 : 219 - 226, 1397.

1396
مهدي صادقي, عباس ذوالفقاري, حميد باصري, مطالعه شبيه سازي و تجربي بالانس جريان در قالبهاي تزريق پلاستيك چند حفره اي, مهندسي مكانيك مدرس, 17 : 287 - 291, 1396.

1395
اميرحسين نيك دوز, محمد جواد ميرنيا هريكندهي, حميد باصري, بررسي شكل پذيري هرم ناقص آلومينيومي در فرآيند شكل دهي تدريجي تك مرحله اي و دو مرحله اي, مهندسي مكانيك مدرس, 15 : - , 1395.

1393
احد قلي پور, حميد باصري, محسن شاكري, مطالعه تجربي فرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي نيمه خشك, مهندسي مكانيك مدرس, 14 : - , 1393.
سيده سونا آذررنگ, حميد باصري, مطالعه تجربي پليسه گيري قطعات سوراخكاري شده فولاد زنگ نزن توسط ذرات ساينده مغناطيسي, مهندسي مكانيك مدرس, 14 : - , 1393.
سحر توراندازكناري, عليرضا فتحي, حميد باصري, شناسايي رفتار هيسترزيس شير كنترل فشار تناسبي با استفاده از مدل اصلاح شده پرنتل-ايشلينسكي, مهندسي مكانيك مدرس, 14 : - , 1393.