مقالات کنفرانسي
1399
پونه يعقوب نژاد, حسن اميني راد, abuali golzari، بررسي شرايط بهينه كشت ريزجلبك Chlorella sorokiniana به منظور حذف مواد مغذي نيترات و فسفات در فرآيند تصفيه فاضلاب، كنگره ملي مهندسي عمران، 1399، ايران .

1396
سپيده پورفلاح, حسن اميني راد, فرهاد قادري، تصفيه شيرابه جوان خاكچال شهري با بهره گيري از بيوراكتورهاي غشايي، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و شهرسازي، 1396، ايران .
سپيده پورفلاح, حسن اميني راد, فرهاد قادري، مروري برمكانيسم گرفتگي بيولوژيكي بيوراكتورهاي غشايي و راه حل هاي كاهش آن، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و شهرسازي، 1396، ايران .
پريا اسدي, حسن اميني راد, فرهاد قادري، بررسي اثر دي اكسيد كربن بر رشد و عملكرد ريز جلبك در تصفيه پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب، اولين كنفرانس ملي مطالعات نوين مديريت در ايران، 1396، ايران .

1395
سامان رستمي, حسن اميني راد, عزير عابسي, اميد شريفي، تعيين غلظت و منشا يابي هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي در رسوبات سطحي منطقه ويژه اقتصادي انرژيارس، توسعه پايدار دريا محور، 1395، ايران .
فرهاد قادري, حسن اميني راد, محسن عباسعلي زاده كردي، بررسي اثرات زيست محيطي و راهكارهاي ارايه شده در فاز طراحي انتقال آب داخل حوضه اي در استان ايلام، اولين كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران. راهكارها و چالش ها، 1395، ايران .
احسان بابانژاد, حسن اميني راد, سيدصابر حسيني كريمي، بررسي عملكرد منهول هاي شبكه جمع آوري فاضلاب در بحران هاي طبيعي از ديدگاه پدافند غيرعامل، آب، محيط زيست و توسعه پايدار، 1395، ايران .
احسان بابانژاد, حسن اميني راد، بررسي عامل غلظت اوليه در حذف نيتروژن فاضلاب هنگام انتقال در شبكه هاي جمع آوري انتقال با قطر كوچك، عمران، معماري و توسعه شهري، 1395، ايران .
سيدندا يحيي نژادشياده, حسن اميني راد، بررسي حضور ميكروپلاستيك ها در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري و روش هاي حذف آن، كنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب، 1395، ايران .
الهام فروزش, حسن اميني راد، ارزيابي خاصيت منعقد كنندگي مواد پليمري خارج سلولي در حذف كدورت آب، مديريت و مهندسي محيط زيست، 1395، ايران .
سامان رستمي, حسن اميني راد, عزير عابسي, اميد شريفي، تعيين غلظت و منشا يابي هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقهاي در رسوبات سطحي، توسعه پايدار دريا محور، 1395، ايران .