مقالات کنفرانسي
1397
پونه يعقوب نژاد, فرهاد قادري, مسعود ابراهيمي قادي، بررسي اثرات زيست محيطي مترو مطالعات موردي تبريز، اولين كنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي، 1397، ايران .
ايلناز ميرزايي, فرهاد قادري, فرشيد پژوم شريعتي، پيش بيني و مقايسه راندمان حذف آلاينده هاي نفتي در روش تصفيه MBBR با مقادير به دست آمده از شبكه عصبي مصنوعي، شانزدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، 1397، ايران .
حديث حائري, فرشيد پژوم شريعتي, فرهاد قادري، تصفيه ي آب همراه نفت در راكتور بيولوژيكي MBBR، پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در شيمي و مهندسي شيمي با تاكيد بر فناوري هاي بومي ايران، 1397، ايران .
هنگامه رادمنش, فرشيد پژوم شريعتي, فرهاد قادري، شبيه سازي اثرپارامترهاي هيدروليكي جريان در راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك بوسيله ANSYS، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي، 1397، ايران .

1396
سپيده پورفلاح, حسن اميني راد, فرهاد قادري، تصفيه شيرابه جوان خاكچال شهري با بهره گيري از بيوراكتورهاي غشايي، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و شهرسازي، 1396، ايران .
فرهاد قادري, حبيب پوردلان, امير حسين سياح زاده، جايگاه و انواع مصالح ساختماني سبز در شهرسازي، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، 1396، ايران .
فرهاد قادري, محمد ابراهيمي, مسعود ابراهيمي قادي، پارامترهاي مطرح در توجيه اقتصادي احداث تصفيه خانه آب شرب، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، 1396، ايران .
فرهاد قادري, مهتاب كوهي رستمكلائي, امين تمدني، مطالعه اثر جريانات جزر و مدي بر انتخاب محل مناسب استقرار صنايع در سواحل جنوبي، كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام، 1396، ايران .
سپيده پورفلاح, حسن اميني راد, فرهاد قادري، مروري برمكانيسم گرفتگي بيولوژيكي بيوراكتورهاي غشايي و راه حل هاي كاهش آن، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و شهرسازي، 1396، ايران .

1395
فرهاد قادري, حسن اميني راد, محسن عباسعلي زاده كردي، بررسي اثرات زيست محيطي و راهكارهاي ارايه شده در فاز طراحي انتقال آب داخل حوضه اي در استان ايلام، اولين كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران. راهكارها و چالش ها، 1395، ايران .
فرهاد قادري, پريا اسدي، راهكارهاي زيست محيطي جبران اثرات منفي انتقال آب درياي خزر به مركز ايران، كنفرانس ملي حفاظت محيط زيست، 1395، ايران .
آسيه مهدي زاده, امير حسين سياح زاده, فرهاد قادري، مخاطرات آرسنيك در آب و روش هاي حذف اين عنصر، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و مديريت شهري، 1395، ايران .
فرهاد قادري, مطهره رمضاني وسطي, پريا اسدي، طراحي و محاسبه هيدروليكي خط انتقال آب از دريا به ساحل چابهار براي تامين آب شرب، چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران معماري و مديريت شهري، 1395، ايران .
امير حسين سياح زاده, پونه وثوقي, فرهاد قادري، جايگاه فرآيندهاي شيميايي در بين روش هاي مرسوم حذف نيتروژن از آب، چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران معماري ومديريت شهري، 1395، ايران .
فرهاد قادري, ريحانه خالق, امين تمدني، بررسي اثر رشد جمعيت چابهار و كنارك بر ميزان مصرف آب در افق 50 ساله، چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري، 1395، ايران .
فرهاد قادري, پونه وثوقي, امين تمدني، انتخاب مناسب ترين خط مسير جهت انتقال آب سد كهير به روستاهاي موجود در مسير منتهي به شهرستان چابهار، چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري، 1395، ايران .
فرهاد قادري, آسيه مهدي زاده, امين تمدني، انتخاب مناسب ترين فرايند شيرين سازي آب دريا در سواحل چابهار با توجه به شرايط منطقه، چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري، 1395، ايران .
فرهاد قادري, فاطمه عزيزپور, امين تمدني، انتخاب مناطق مناسب جهت احداث آب شيرين كن بر اساس تحليل وضعيت وزش باد در نواحي جنوبي كشور، كنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب، 1395، ايران .

1394
فرهاد قادري, احسان بابانژاد، اثرات زيست محيطي ناشي از احداث آب شيرين كن ها و راهكارهاي كاهش آن، سومين كنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري، 1394، ايران .
فرهاد قادري, پريا اسدي، ارائه برنامه ريزي منابع آب استان سمنان جهت تامين پايدار آب مصرفي منطقه، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, الهه فقيه نصيري، اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب نوش آباد و استفاده از پكيج تصفيه، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, پريا اسدي، پتانسيل سنجي امكان انتقال آب از حوضه درياي خزر به فلات مركزي ايران از ديدگاه معيارهاي هواشناسي، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, سپيده پورفلاح، پيش بيني نياز آبي شهرستان نيك شهر بر اساس مصارف روستايي ، شهري و صنعتي براي افق طرح سال 1420، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, الهه فقيه نصيري، بررسي روش هاي مختلف نمك زدايي و تامين آب شيرين از درياي خزر، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, سپيده پورفلاح، بررسي و مطالعه توان آب شيرين كن هاي صنعتي شهر چابهار در جبران كمبود نياز آبي شهرستان، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, الهه فقيه نصيري، امكان سنجي حفاظت از لوله هاي خط انتقال با استاده از پوشش لوله و حفاظت كاتدي، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, پريا اسدي، پتانسيل سنجي احداث سد لاستيكي گالش كلام بر روي رودخانه شلمانرود گيلان، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, سپيده پورفلاح، بررسي امكان تامين آب شهرستان سرباز در افق 16 ساله با توجه به منابع آبي شهرستان، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, احسان بابانژاد، بررسي قابليت روش هاي جايگزين تامين انرژي در واحدهاي آب شيرين كن، اولين كنفرانس سالانه بين المللي عمران ، معماري و شهرسازي، 1394، ايران .
فرهاد قادري, زهرا شيخ الاسلامي كندلوسي، امكان سنجي آبرساني به شهرستان نمين در استان اردبيل، اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي، 1394، ايران .
سپيده پورفلاح, فرهاد قادري، بررسي كارايي سناريو جابجايي آب مازاد بين مراكز مصرف به منظور جبران كمبود آب در استان سيستان و بلوچستان، سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، 1394، ايران .