کتاب ها و نشريات
2021
Hamed Hamidi, Khorasani Mehdi, Farshad Dabbaghi soraki، اصول مهندسي زلزله كاربردي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 9786220213413، 2021، .