دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
علي رضا قرباني مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد
مبينا احمدي آسور مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد كاربرد فتوگرامتري پهپاد در نقشه برداري كريدوري
علي غفوري مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد
سيدحسن افتخاري مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد افزايش كيفيت مثلث‌بندي و كاهش نياز به نقاط كنترل زميني در فتوگرامتري پهپاد مبنا در مناطق كريدوري با تغيير در تنظيمات پرواز
رضا رحيمي نژادبوگر مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد
سارا اماني مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد شناسايي و تعيين ميزان تنش مزارع برنج با استفاده از فتوگرامتري پهپاد و تصاوير ماهواره اي
مصطفي صادقي طوسي مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد
سيده زهره ايماني گل افشاني مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد
محمدعلي رستخيزساروكلايي مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد مدلسازي سه بعدي ساختمانها با وضوح بالا براي توليد مدل اطلاعاتي ساختمان با استفاده از فتوگرامتري پهپادمبنا
محمد ذاكري مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد
آرش اكبري مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد