دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
سيد رضا مرد مومن مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
سيداحمدرضا هاشمي پارسا مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد روي كرد محاسبات نرم در تخمين جهت ورود سيگنال
اميرحسين رستمي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
نفيسه رادكاني مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد پراكندگي چند گانه در رادارهاي سنجش از دور
جمشيد مهدوي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
عبداله دوستي عارف مهندسي برق دكتري تخصصي مخابرات آكوستيك زير سطحي هميار در كانال خليج فارس
علي غياث آبادي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي و كوچك سازي فيلترهاي مايكرواستريپ
دل آرام ميرزا آقا مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص زير بهينه ي نوع مدولاسيون ديجيتال با استفاده از ويژگي مبتني بر تبديل موجك و شبكه ي عصبي LVQ
پرديس اصغري سمنائي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد ارائه روشي كارا براي خوشه بندي داده هاي كنتورهاي هوشمند مشتركين
علي خزائي مهندسي برق دكتري تخصصي تحليل و تشخيص تغييرات شبكه مغز در بيماري آلزايمر با استفاده از fMRI حالت آسايش براساس روش هاي مبتني بر تئوري گراف
كورش اميري حسيني مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد ارائه و ارزيابي الگوريتم هاي شكل دهي پرتو مبتني بر محاسبات نرم
ماجده سادات راد مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي
رضا غزاليان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص مدولاسيون ديجيتال با استفاده از SVM و آمارگان مرتبه بالا
دانيال نژادملايري مهندسي برق دكتري تخصصي تحليل و طراحي سيستم بهينه برداشتگر انرژي امواج الكترومغناطيس مبتني بر ساختار آرايه اي
بهاء تركي راجي ال سلمان مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
سيدجابر الهقلي پور مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي باند C با مشخصات مطلوب
فرحناز جعفري مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص بيماري آلزايمر با استفاده از تصاوير پزشكي و يادگيري عميق
هانيه ستوده اسرمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تفكيك كور سيگنال ها بر اساس الگوريتم هاي محاسبات نرم
سيده سمانه سجادي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد آزمون نفوذپذيري و تحليل آسيب پذيري هاي امنيتي شبكه لورا
رضا غلامي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهينه سازي در آنتن هاي آرايه اي و آرايه اي فازي
محسن تاري وردي مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي استفاده از مسائل معكوس براي بازسازي معادله ي صوت
زهرا حصيري مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهبود عملكرد آنتن ها با استفاده از متامتريال چپگرد
سيده زهره حسيني كهساري مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تعيين روشي كارا جهت تشخيص ناحيه صرعي
مهدي يوسفي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص يك بيماري خاص در مغز با استفاده از طبقه بندي سيگنال وابسته به سطح خون (BOLD) در تصويرنگاري عملكردي تشديد مغناطيسي در حالت استراحت (RSFMRI)
فرهاد خليلي گودرزي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي و بهينه سازي آنتهاي حلزوني با استفاده از الگوريتم هاي هوش تجمعي
علي طالب محمود مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
سحر درزي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد طراحي و شبيه سازي آنتن هاي قابل كاربرد در رادار هاي روزنه مصنوعي
علي عزيززاده آرائي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد ارائه روش كارا جهت تصوير برداري مايكروويو به منظور تشخيص اجسام از پشت ديوار با رويكرد سيستمي
سيدهاني حجتي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد احساس طيف همكارانه جهت كاهش مصرف انرژي در سنسورهاي چند آنتنه
آذين بزازان مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد شناسايي بيماري ALS به كمك شبكه هاي عصبي و يادگيري عميق
حامد عظيمي اسيابر مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
اشكان حسن زاده مقيمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهينه سازي حل معادلات معكوس در مقطع نگاري پخشي نور مبتني بر روشهاي تصادفي
حسين اكبري مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص تصاوير جعلي با استفاده از يادگيري عميق
فاطمه جاور مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد كاهش تزويج متقابل آنتن ها به وسيله ساختارهاي EBC
مهران تسليمي مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي بهبود بازسازي تصاوير رادار پشت ديوار از حيث سرعت مبتني بر سنجش فشرده و استفاده از روش عددي تفاضل محدود حوزه زمان
محمد ميرزاحسينيان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد طراحي و شبيه سازي يك فيلتر دو مودي منطبق بر مدارات مجتمع در زير لايه (SW) در باند X
احمدعادل هاشم البوشام مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي طبقه بندي حسگرها/ رله ها براي انجام توامان برداشت انرژي و سنجش طيف با رويكرد افزايش طول عمر شبكه هاي راديو شناختي
بابك شكيباباروق مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص بيماري هاي قلبي با استفاده روش خوشه بندي
فاطمه دماوندي كمالي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد بررسي پراكندگي ناشي از ذرات جوي با استفاده از روش هاي عددي در الكترومغناطيس
محمد خرسندي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
اسماء باقري مهندسي برق دكتري تخصصي تخصيص حسگرهاي فركانسي در سناريوهاي چند كاناله
سيدمحمدجواد سخائي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
مريم حصاري شرمه مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهينه سازي پارامتر آنتن با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
محمدرضا محسنيان مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد ارايه ي روش كارا براي ادغام تصاوير پزشكي
محمدرضا عنايتي امين جان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد مدلسازي انتشار امواج الكترومغناطيس براي كانال هاي ارتباطات بي سيم
الهام علي نژادبشلي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص بيماري پاركينسون در تصاوير پزشكي
وحيد رعنايي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
سعيد نوشاديان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد رمز نگاري تصوير با استفاده از الگوريتم بهينه سازي آموزش TLBO
مهسا تكيه نژاد مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد طبقه بندي و بهبود تصاوير با استفاده از يادگيري ماشين براي كاربرد سنجش از راه دور
سعيد حكيمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد شناسايي هوشمند نوع مدولاسيون ديجيتال در كانال هاي فيدينگ چند مسيره با استفاده از ماشين بردار تكيه گاه و استخراج ويزگي مبتني بر آمارگاه مرتبه بالا
سيد هاني حجتي مهندسي برق دكتري تخصصي شناسايي نواحي موثر در مغز پيش بيني آلزيمر با استفاده از FMRI حالت آسايش و MRI
احمد مدرك كاظم الشاوي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
طلوع شفيع زاده ارجمندي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهبود طول عمر شبكه حسگرهاي بي سيم با استفاده از روش محاسبات نرم
عليرضا اسپهبدي پاردكلائي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي و بهينه سازي آنتن فراپهن¬باند براي تصويربرداري مايكروويوي با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي
وحيد كاظمي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
ميثم عسگري مقدم مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده هاي حالت جامد پالسي 100وات و 300وات در باند X
محمدعلي كاويانپور مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي وشبيه سازي تغيير دهنده پلاريزاسيون مبتني بر متاسرفيس
عباس فتح تبارفيروزجاه مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص خودكار نوع مدولاسيون ديجيتال در سيستم هاي OFDM
سيدسعيد طالبي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص آلزايمر با استفاده از الگوريتم كارا برپايه rs-fMRIو sMRI
مريم نجيمي مهندسي برق دكتري تخصصي طيف سنجي همكارانه انرژي كارامد در شبكه هاي حسگر بي سيم هوشمند
سيدجواد موسي نياي زارع مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي
افسانه صديقي مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي
پريا شقاقي وند مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد افزايش نرخ بيت ارسالي و بهبود عملكرد سيستم راديو شناختي مبتني OFDMبا انتخاب حسگرها و كنترل توان
مهدي عابدي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
محمد آخوندي درزيكلائي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد مدل سازي انواع كلاترهاي راداري در يك محيط معين
آرمان مختاري قادي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
وحيد ايزديان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد قطعه بندي تصاوير با استفاده از روش تكاملي
مژده دامچي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص بيماري با استفاده از پردازش عنبيه
محمد محمودي چوبي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
محمدرضا خرميان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد كنترل ميدان هاي الكترومغناطيسي با متريال ها
ميترا توكلي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد باز ساي سيگنالهاي تنگ با حسگري فشرده در تصوير برداري تشديد مغناطيسي
مهدي يوسف نيادرزي مهندسي برق دكتري تخصصي بهبود دقت تصويربرداري مايكروويو از تومور سينه مبتني بر اصلاح تابع گرين محيط اندازه گيري با استفاده از روش معكوس زماني
زهرا عقيلي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد به كارگيري آنتن هاي آرايه با دايورسيتي چندگانه در سيستم هاي مخابرات بي سيم
مهران تسليمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد نرم افزار محاسبه گر RCS
محمود خاكي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
حسين الماسيان مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
حسين بابايي مهندسي برق- كنترل كارشناسي ارشد كنترل يادگيري تكرار شونده مد لغزشي مرتبه دو برار براي سيستم هاي تكررار پذير
عبدالجليل عاده مهندسي برق- كنترل كارشناسي ارشد شناخت اتوماتيك الگوهاي جدول كنترل كيفيت با استفاده از شبكه هاي عصبي