دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
وحيد رعنايي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
رضا غزاليان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص مدولاسيون ديجيتال با استفاده از SVM و آمارگان مرتبه بالا
علي خزائي مهندسي برق دكتري تخصصي تحليل و تشخيص تغييرات شبكه مغز در بيماري آلزايمر با استفاده از fMRI حالت آسايش براساس روش هاي مبتني بر تئوري گراف
زهرا حصيري مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهبود عملكرد آنتن ها با استفاده از متامتريال چپگرد
فاطمه جاور مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد كاهش تزويج متقابل آنتن ها به وسيله ساختارهاي EBC
سيدجابر الهقلي پور مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي باند C با مشخصات مطلوب
مريم حصاري شرمه مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهينه سازي پارامتر آنتن با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
مژده دامچي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص بيماري با استفاده از پردازش عنبيه
عليرضا اسپهبدي پاردكلائي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي و بهينه سازي آنتن فراپهن¬باند براي تصويربرداري مايكروويوي با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي
محسن تاري وردي مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي استفاده از مسائل معكوس براي بازسازي معادله ي صوت
الهام علي نژادبشلي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص بيماري پاركينسون در تصاوير پزشكي
علي غياث آبادي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي و كوچك سازي فيلترهاي مايكرواستريپ
سيدمحمدجواد سخائي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
حسين اكبري مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص تصاوير جعلي با استفاده از يادگيري عميق
علي طالب محمود مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد يادگيري عميق براى تشخيص نوع مدولاسيون
عرفان احمدي سورن آبادي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
وحيد ايزديان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد قطعه بندي تصاوير با استفاده از روش تكاملي
طلوع شفيع زاده ارجمندي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهبود طول عمر شبكه حسگرهاي بي سيم با استفاده از روش محاسبات نرم
رضا غلامي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهينه سازي در آنتن هاي آرايه اي و آرايه اي فازي
محمدرضا عنايتي امين جان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد مدلسازي انتشار امواج الكترومغناطيس براي كانال هاي ارتباطات بي سيم
عبداله دوستي عارف مهندسي برق دكتري تخصصي مخابرات آكوستيك زير سطحي هميار در كانال خليج فارس
اسماء باقري مهندسي برق دكتري تخصصي تخصيص حسگرهاي فركانسي در سناريوهاي چند كاناله
اشكان حسن زاده مقيمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد بهينه سازي حل معادلات معكوس در مقطع نگاري پخشي نور مبتني بر روشهاي تصادفي
فرهاد خليلي گودرزي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي و بهينه سازي آنتهاي حلزوني با استفاده از الگوريتم هاي هوش تجمعي
ميترا توكلي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد باز ساي سيگنالهاي تنگ با حسگري فشرده در تصوير برداري تشديد مغناطيسي
علي عزيززاده آرائي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد ارائه روش كارا جهت تصوير برداري مايكروويو به منظور تشخيص اجسام از پشت ديوار با رويكرد سيستمي
پرديس اصغري سمنائي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد ارائه روشي كارا براي خوشه بندي داده هاي كنتورهاي هوشمند مشتركين
محمود خاكي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
احمدعادل هاشم البوشام مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي طبقه بندي حسگرها/ رله ها براي انجام توامان برداشت انرژي و سنجش طيف با رويكرد افزايش طول عمر شبكه هاي راديو شناختي
احمد مدرك كاظم الشاوي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
افسانه صديقي مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي
حامد عظيمي اسيابر مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
مهدي يوسفي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص يك بيماري خاص در مغز با استفاده از طبقه بندي سيگنال وابسته به سطح خون (BOLD) در تصويرنگاري عملكردي تشديد مغناطيسي در حالت استراحت (RSFMRI)
محمدرضا خرميان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد كنترل ميدان هاي الكترومغناطيسي با متريال ها
سحر درزي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد طراحي و شبيه سازي آنتن هاي قابل كاربرد در رادار هاي روزنه مصنوعي
دل آرام ميرزا آقا مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص زير بهينه ي نوع مدولاسيون ديجيتال با استفاده از ويژگي مبتني بر تبديل موجك و شبكه ي عصبي LVQ
مهران تسليمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد نرم افزار محاسبه گر RCS
محمد ميرزاحسينيان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد طراحي و شبيه سازي يك فيلتر دو مودي منطبق بر مدارات مجتمع در زير لايه (SW) در باند X
سيد هاني حجتي مهندسي برق دكتري تخصصي شناسايي نواحي موثر در مغز پيش بيني آلزيمر با استفاده از FMRI حالت آسايش و MRI
سيدجواد موسي نياي زارع مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي
آذين بزازان مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد شناسايي بيماري ALS به كمك شبكه هاي عصبي و يادگيري عميق
سيدسعيد طالبي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص آلزايمر با استفاده از الگوريتم كارا برپايه rs-fMRIو sMRI
آرمان مختاري قادي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
محمدعلي كاويانپور مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد طراحي وشبيه سازي تغيير دهنده پلاريزاسيون مبتني بر متاسرفيس
اميرحسين رستمي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
محمد خرسندي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
فرشاد توپا مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
سعيد حكيمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد شناسايي هوشمند نوع مدولاسيون ديجيتال در كانال هاي فيدينگ چند مسيره با استفاده از ماشين بردار تكيه گاه و استخراج ويزگي مبتني بر آمارگاه مرتبه بالا
مريم نجيمي مهندسي برق دكتري تخصصي طيف سنجي همكارانه انرژي كارامد در شبكه هاي حسگر بي سيم هوشمند
سيدهاني حجتي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد احساس طيف همكارانه جهت كاهش مصرف انرژي در سنسورهاي چند آنتنه
عباس فتح تبارفيروزجاه مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص خودكار نوع مدولاسيون ديجيتال در سيستم هاي OFDM
محمد آخوندي درزيكلائي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد مدل سازي انواع كلاترهاي راداري در يك محيط معين
ميثم عسگري مقدم مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده هاي حالت جامد پالسي 100وات و 300وات در باند X
سيداحمدرضا هاشمي پارسا مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد روي كرد محاسبات نرم در تخمين جهت ورود سيگنال
فاطمه دماوندي كمالي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد بررسي پراكندگي ناشي از ذرات جوي با استفاده از روش هاي عددي در الكترومغناطيس
جمشيد مهدوي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
مهدي عابدي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
زهرا عقيلي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد به كارگيري آنتن هاي آرايه با دايورسيتي چندگانه در سيستم هاي مخابرات بي سيم
سيده سمانه سجادي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد آزمون نفوذپذيري و تحليل آسيب پذيري هاي امنيتي شبكه لورا
مهسا تكيه نژاد مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد طبقه بندي تصاوير با استفاده از يادگيري ماشين براي كاربرد سنجش از راه دور
بهاء تركي راجي ال سلمان مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد طراحي و بهبود عملكرد تكنيك مدولاسيون آشوبناك
ماجده سادات راد مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي
سيد رضا مرد مومن مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
بابك شكيباباروق مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تشخيص بيماري هاي قلبي با استفاده روش خوشه بندي
نفيسه رادكاني مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد پراكندگي چند گانه در رادارهاي سنجش از دور
پريا شقاقي وند مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد افزايش نرخ بيت ارسالي و بهبود عملكرد سيستم راديو شناختي مبتني OFDMبا انتخاب حسگرها و كنترل توان
مهدي يوسف نيادرزي مهندسي برق دكتري تخصصي بهبود دقت تصويربرداري مايكروويو از تومور سينه مبتني بر اصلاح تابع گرين محيط اندازه گيري با استفاده از روش معكوس زماني
هانيه ستوده اسرمي مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد تفكيك كور سيگنال ها بر اساس الگوريتم هاي محاسبات نرم
سعيد نوشاديان مهندسي برق-مخابرات كارشناسي ارشد رمز نگاري تصوير با استفاده از الگوريتم بهينه سازي آموزش TLBO
دانيال نژادملايري مهندسي برق دكتري تخصصي تحليل و طراحي سيستم بهينه برداشتگر انرژي امواج الكترومغناطيس مبتني بر ساختار آرايه اي
كورش اميري حسيني مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد ارائه و ارزيابي الگوريتم هاي شكل دهي پرتو مبتني بر محاسبات نرم
سيده زهره حسيني كهساري مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تعيين روشي كارا جهت تشخيص ناحيه صرعي
مهران تسليمي مهندسي برق-مخابرات دكتري تخصصي بهبود بازسازي تصاوير رادار پشت ديوار از حيث سرعت مبتني بر سنجش فشرده و استفاده از روش عددي تفاضل محدود حوزه زمان
فرحناز جعفري مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد تشخيص بيماري آلزايمر با استفاده از تصاوير پزشكي و يادگيري عميق
محمدرضا محسنيان مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد ارايه ي روش كارا براي ادغام تصاوير پزشكي
محمد محمودي چوبي مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
وحيد كاظمي مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
عليرضا ظاهرفكر مهندسي برق-مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
عبدالجليل عاده مهندسي برق-كنترل كارشناسي ارشد شناخت اتوماتيك الگوهاي جدول كنترل كيفيت با استفاده از شبكه هاي عصبي
حسين بابايي مهندسي برق-كنترل كارشناسي ارشد كنترل يادگيري تكرار شونده مد لغزشي مرتبه دو برار براي سيستم هاي تكررار پذير
حسين الماسيان مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد