دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
سعيد غريبي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
هادي عابدي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
فرشاد علي نژاد مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
سارا شريف زاده مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
عباس ياسري مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
سيد محمود انيشه مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
احسان نوراني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد كاربرد الگوريتم رزونانس تطبيقي در بازشناسي چهره
سيده مائده رسول زاده مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود تصاوير مسيريابي و تشخيص نارسايي هاي عروق كرونر به كمك تكنيكهاي پردازش سيگنال
فيض ا خاكپور مهندسي برق دكتري تخصصي رديابي چندين شي متحرك با استفاده از نمايش ماترسي شي
محمدرضا حسن زاده مهندسي برق دكتري تخصصي تركيب دسته بندي كننده هاي فازي بر اساس كد هاي خروجي تصحيح كننده خطا
فاطمه باطبي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
فاطمه غلامي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد مدل سازي غير خطي حلقه قفل شده تاخير
صادق رئيسي اردلي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
نيكنام طهماسبي آشتيان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل و طراحي نوسان سازههاي LC متعامد با استفاده از تقسيم كننده هاي فركانسي مبتني بر injection-locking
مصطفي قلي نتاج مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تقويت كننده هاي گسترده با پهناي باند و بهره ي بالا
فاطمه شكري مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي اسيلاتورهاي lcفركانس بالابا استفاده از تزويج سلف ها
محمدعلي جرجاني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدولاتور دلتا- سيگماي دو طبقه با استفاده از كوانتايزر زماني
محمد غلامي مهندسي برق دكتري تخصصي تحليل و طراحي ضرب كننده فركانسي مبتني بر حلقه قفل شده تاخير با سرعت بالا
مسعود صباغي دهكلاني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
رضا غلامي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل سيگمادلتاي قابل تنظيم براي تبديل سيگنالهاي فركانسي مياني در گيرنده هاي SDR
غلامعلي جعفريان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي و تحليل يك VOC با محمده تنظيم فركانسي گسترده
حسام لطفعلي نژاد مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدار نمونه برداري غير يكنواخت تطبيقي
رضا بستاني شيخ احمد مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل و طراحي يك اسيلاتور موج ميليمتري
روح اله دباغيان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل رفتار غير خطي OTAو محاسبه رابطه اي مناسب براي THD
اميد شفايي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي تشديدگرهاي مسطح افزايش دهنده ضريب كيفيت براي نوسانگرهاي با نويز پايين
سينا محسني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد شناسايي حالت چهره افراد در تصوير با استفاده از تركيب تكنيك هاي بافت و فرم تصوير صورت
شعبانعلي گل مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي و پياده سازي الگوي جديد PWM براي راه اندازي بدون حسگر موتور BLDC با رويكرد كاهش ضربان گشتاور
سپيده ولي اللهي بيشه مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي و ساخت مبدل آنالوگ به ديجيتال مبتني بر نمونه برداري غيريكنواخت و كوانتيزاسيون زماني تطبيقي
حميد توكلائي مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي و پياده سازي جمع كننده با قابليت تشخيص و تصحيح خطاي چندگانه
محمدرضا اسماني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي و تحليل تقويت كننده گين متغير با درجه خطي بالا
بهروز بيكي فيروزجايي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
مهدي صادقي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مد و لاتور سيگما دلتا با استفاده از ساختار MASH
محمد نيابلي گيلاني مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي فيلتر خازني مرتبه بالا براي گيرنده هاي راديوي نرم افزاري
محمد نحوي مهندسي برق دكتري تخصصي بهبود تشخيص بافت‌هاي صرعي مغز با استفاده از تفكيك طيفي و نوسانات فركانس بالا از سيگنال‌هاي الكترومغزنگاره تهاجمي
جواد باباتبارپيته رودي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي يك مدولاتور سيگما دلتا براي استانداردهاي مختلف مخابراتي با استفاده از تكنيك تزويج نويز
حامد تقي زاده وركي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي فليپ فلاپ با استفاده از تكنيك هاي با كارايي بالا
سينا دهقان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدولاتور دلتا سيگماي كاسكود براي كاربردهاي باند پهن
كاظم قاسم پورولوكلائي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود عملكرد نويزفاز اسيلاتور متعامد LC قفل¬شده با تزريق به كمك تكنيك خودتزريق
علي عرب احمدي مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي روشي براي سنتز خودكار مدارهاي منطقي در فناوري آتاماتاي سلولي نقطه كوانتومي
رضا خدادادي مهندسي برق دكتري تخصصي فشرده¬سازي تصاوير چهره پرسنلي با تفكيك مكاني بالا در نرخ بيت‌هاي پايين با رويكرد حفظ يا بهبود كارايي بازشناسي
عادل رضائيان مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي حلقه قفل شده تاخير مورد استفاده در هم نهشتگر هاي فركانسي با اهداف افزايش بازه فركانسي
سيده ساجده عباديان مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي حلقه قفل شده تاخير باتوان و ولتاژ تغذيه پايين براي استفاده درهم نهشتگر هاي فركانسي
شهرام مدانلو مهندسي برق -الكترونيك دكتري تخصصي تحليل و طراحي حلقه قفل شده تاخير با جيتر و شاخك كم براي استفاده در ضرب كننده فركانسي
جوانه درويش كلائي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال سيگما-دلتاي مبتني بر كوانتيزاسيون حالت زماني
عارف هادي پورشوبي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
اميررضا اكبرزاده مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل خطاي فاز و دامنه در تضعيف كننده هاي ديجيتالي از نوع گسترده توزيعي
مجتبي شفيق اسكي مهندسي برق -الكترونيك دكتري تخصصي
عادل ابراهيم پور مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
هاني علمدار مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدار آشكارساز فاز – فركانس در فناوري اتوماتاي سلول¬هاي نقطه كوانتومي
امين شعباني مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدولاتورهاي دلتا-سيگما سوئيچ خازني براي گيرنده هاي RF چند استانداردي
سيدحسين موسوي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال تركيبي با استفاده از مبدل هاي SAR و خط تاخير
رضا شكارچي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
سيده فرزانه حسيني اهنگري مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال دلتا-سيگما مبتني بر نوسانگرهاي كنترل شونده در حوزه زمان
حبيب اله عمران مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
مهدي فضلي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد افزايش پهناي باند تقويت كننده ترا امپدانس با استفاده از سلف فعال
محمد سابقي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود پهناي باند تقويت كننده هاي حدي تفاضلي با استفاده از سلف فعال براي مخابرات فيبر نوري
فاطمه خليلي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد ---------------
فائزه داداش نژاد تجنكي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود پهناي باند تقويت كننده ترا امپدانس با تكنيك چند پيك زني
شبنم حسن نژادلاكلايه مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل انالوگ به ديجيتال ولتاژ - زمان تركيبي
منا رحيمي ريكنده مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
سيده هانيه عظيمي صياد مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
نسرين انور مجمان الاسدي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد