دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
افشين قرايي مقدم مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
سعيد شيخ نوريان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
روزبه عباسي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
سيدمحمدابراهيم داداش زاده مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
ياشار سليمي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد -
عباس حسن نتاج جلودار مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
مهدي حاجيان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد -
بهزاد خليلي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
علي اكبر زليكاني مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
اتيه ابراهيمي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
عمران چمازي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد -
يونس انسا مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد -
محمد حسين حسني مهر مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بهينه سازي فرآيند كمپوست تركيبي لجن فاضلاب با زباله شهري
حشمت قلي نيا آهنگر مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد حذف تولوئن از پساب توسط انعقاد الكتريكي غير يكنواخت
فرشاد گلبابايي كوتنايي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه فاضلاب با استفاده از نانوفيلتراسيون
مريم رسولي هشتلي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارزيابي نانوفيلتراسيون در تصفيه آب خاكستري جهت استفاده
عرفانه عموييان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارزيابي نانوفيلتراسيون در تصفيه آبهاي سطحي جهت تامين آب شرب
مهديه ساعدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد روش تركيبي فنتون و بيورآكتور غشا جهت تصفيه فاضلاب كارخانه روغن زيتون
ليلا بابائي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه شيرابه لندفيل با استفاده از روش تركيبي فنتون و بيورآكتور غشايي
زهرا مهدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از جو و عدس در پاكسازي خاك¬هاي آلوده به سرب
راضيه اسدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه شيرابه جديد به روش تركيبي
علي پناه علي زاده مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد حذف تركيبات نيترو‍ژني با استفاده از وتلند هاي تركيبي
صابر يونسي ملردي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه و استفاده مجدد فاضلاب مقوا سازي
عباس حسن نتاج جلودار مهندسي عمران دكتري تخصصي بهينه سازي پيش تصفيه و عملكرد سيستم غشائي در تصفيه پساب صنايع بازيافت كاغذ با اهداف استفاده مجدد
عليرضا ابراهيمي راويز مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بهينه سازي تصفيه پذيري فاضلاب شهري در شبكه جمع آوري فاضلاب
سميرا باقريان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه پساب توليدي حاصل از كارخانجات جوهرزدايي
عطيه جبلي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كاربرد گرانولهاي هوازي در تصفيه فاضلاب صنعتي در سيستم MBR
حسين ميرزايي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تعيين روند كاهش ميزان كلر باقيمانده در شبكه هاي آبرساني آب شرب
احسان دودانگه مهندسي عمران دكتري تخصصي بهينه سازي كشت ريزجلبك ها به منظور كاربرد آن ها در حذف نيتروژن و فسفر فاضلاب و توليد بيوديزل
فرشته علي مددسلطاني مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد خود ترميمي ترك بتن توسط باكتري
مهرداد محمدي كردخيلي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد مقايسه عملكرد وتلندهاي مصنوعي متعارف با وتلندهاي مصنوعي هوادهي شده در تصفيه فاضلاب شهري در مقياس آزمايشگاهي
سارا محمودي چمازكتي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كاربرد ميدان االكتريكي در ابگيري لجن تصفيه خانه فاضلاب
سعيد تكيه مهندسي عمران دكتري تخصصي كاربرد رآكتور تلفيقي الكتروفنتون سه بعدي يون زداي خازني در حذف مواد نفتي محلول و نمك از آب فرآوري
احسان بابانژاد مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي تجربي و ارائه مدل نيتروژن زدائي در شبكه هاي نوين جمع آوري فاضلاب
شكيبا جعفري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي تخريب ديواره سلولي باكتري با استفاده از آنزيم ليزوزيم و نقش آن در افزايش راندمان هاضم لجن و كاهش لجن مازاد تصفيه خانه فاضلاب شهري
سيدصابر حسيني كريمي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب به عنوان راكتور بيولوژيكي براي كاهش بار آلودگي و مدلسازي حذف كربن
الهام فروزش مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارزيابي خواص منعقدكنندگي مواد پليمري خارج سلولي بدست آمده از لجن مازاد شهري
محسن عباسعلي زاده كردي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تاثير فتوفنتونهاي خورشيدي در سيستمهاي رايج تصفيه فاضلاب شهري
سامان رستمي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تعيين پراكنش در سيستم اطلاعات مكاني (GIS) و منشايابي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) رسوبات سطحي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
مسلم صالحي زيري مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي بررسي كاهش لجن مازاد در فرآيند SBR با استفاده از رآكتور بي هوازي جانبي : نقش پديده حد نصاب احساس و تركيب با فرآيند تخريب سلول-رشد پنهان
پريا اسدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب با به كارگيري ريزجلبك با تاكيد بر استفاده مجدد
محمدرضا عليزاده گودرزي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد نمك زدايي آب هاي لب شور با استفاده از روش يون زدايي خازني اسپيرال
سيدندا يحيي نژادشياده مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد پديده نوظهور اندوكراين (EDCS) در پساب فاضلاب و حذف آن با روش سولار فوتو فنتون
كيوان ولي نژاد شوبي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد طرح ارتقا تصفيه‌خانه لجن فعال با كاهش لجن توليدي توسط فرآيند هوازي-ته نشيني- بي‌هوازي (OSA)
محمدجواد بردي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بهينه سازي توليد بيوگاز و هضم لجن بيهوازي با استفاده از زائدات مواد غذايي
آسيه مهدي زاده مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كاهش گرفتگي بيولوژيكي غشا MBR به وسيله¬ي فرآيند الكتروكينتيك.
پونه وثوقي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تقويت مكانيسم شكار ميكروبي در فرآيند راكتور بيهوازي جانبي با استفاده از پديده تخريب حد نصاب احساس
محمدمهدي ارثي علمباز مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از گياه سورگوم در كاهش فلزات سنگين متداول در استان مازندران
مطهره رمضاني وسطي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه فاضلاب شهري وزائدات غذايي با استفاده از روش فيزيكي شيميايي و بيو لوژيكي
محسن عباسعلي زاده كردي مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي سرنوشت ميكروپلاستيك ها در تصفيه خانه فاضلاب شهري ساري
مجتبي واعظي جزه ائي مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي
آرزو حسين نياء مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي شرايط بهينه توليد بيوديزل از ريزجلبك
عرفان قهرمان صورتي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارزيابي ميدان الكتريكي بر لجن مازاد و كاهش گرفتگي در MBR پيوسته
پونه يعقوب نژاد مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارزيابي تجربي فتوبيوراكتور بسته به منظور جذب گاز CO2 توليدي توسط ريزجلبك
رمضانعلي زيار مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي تجربي كمي، كيفي و هيدروليكي تصفيه فاضلاب در شبكه نوين جمع آوري فاضلاب
معصومه پنبه كاربيشه مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي افزايش رشد و برداشت ريزجلبك بومي chlorella sorokiniana pa.91 با استفاده از نانو مواد در محيط كشت فاضلاب شهرساري
بهروز قهرماني مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي
محمدرضا اميني مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد پيش بيني سيلاب به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به واحدهاي زيست محيطي دور
محمدامين اوليائي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد مطالعه اثر همزمان فلزات سنگين انتخابي )آهن، هو ، نيكل( بر آنزيم ها كليد موجود و توليد گاز درفرآيند هضم ده هاضم ها بي هواز تركيبي لون تصفيه خانه ها شهر و پسماند غذايي
محمد امين زاده مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارزيابي كود زيستي توليدي ازهاضم هاي بي هوازي تركيبي لجن فاضلاب و زائدات غذايي
عبدالرضا ربيعي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه بي هوازي همزمان پسماند غذايي و فاضلاب
نارگ ميناسكان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي و مقايسه تجربي تصفيه پذيري فاضلاب شهري به صورت رشد معلق و الحاقي در شبكه هاي نوين جمع آوري فاضلاب
محمدرضا فلاحتي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارزيابي و جداسازي نانوپلاستيك از پساب خروجي و لجن تصفيه خانه فاضلاب
زهرا خدابخشي پالندي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تاثير عناصر كمياب بر رشد ميكروجلبك و حذف نيتروژن و فسفر از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
كسري يوسف نژاد مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كاربرد نانوذرات براي حذف فلزات سنگين از لجن توليدي حاصل ازهاضم هاي بي هوازي تركيبي
عليرضا رضواني مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كمينه سازي مواد زائد تجزيه پذير جامد شهري و توليد همزمان انرژي و كود مطالعه موردي شهرستان آمل
حسين الخزعلي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي و ارزيابي كاربرد لجن توليدي در تصفيه خانه فاضلاب شهر كربلا در زمينهاي كشاورزي.
محمد درزي علمداري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي تاثير پيش‌تصفيه‌ي فيزيكي بر لجن حاوي ميكروپلاستيك، جهت استفاده در زمين‌هاي كشاورزي
ارش فتحي ركابداركلائي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
محمدامين اميني راد مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
سيداميرمحمد هاشمي اميري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
مهدي رحمانيان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد پيش بيني كيفيت هوا با استفاده از مدلهاي گوس و جعبه اي
سحر ثقفي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد حذف هيدروكربن هاي آروماتيك(تولوئن وزايلن) از طريق سيستم UAPB
ميكائيل افراشته مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد حذف رنگ از فاضلاب نساجي توسط مواد منعقدكننده شيميايي
سيده ليلا طالب پورلنگوري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بهينه سازي فرآيند تصفيه و بازيافت خمير كاغذ در كارخانه هاي مقواسازي
طاهره نوروزي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي كيفيت رواناب حاصل از بزرگراه ها و پايانه ها و تعيين روش تصفيه و استفاده مجدد آن
فرهاد جبلي سينكي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي اثر فاضلاب هاي صنايع مختلف و تركيب آنها بر عملكرد تصفيه فاضلاب شهركهاي صنعتي
معصومه اخلاقي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه پساب كارخانه هاي لبني به روش تركيبي DAF و كربن فعال
حسين اسدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تاثير زائدات پودر شيشه در خوردگي بتن
محمد رضائي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از بايوگرانولهاي كربن فعال زيستي در تصفيه فاضلاب صنعتي
شهرزاد جعفري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تاثير انواع محلول كششي در عملكرد فرآيند اسمز پيشرو در شيرين سازي آب شور
سپيده پورفلاح مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كاهش گرفتگي غشاء با روش نوين سيگنالهاي بين سلولي در تصفيه شيرابه خاكچال
امين يزدانپورمرزوني مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد