دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
رضا حيدري مهندسي برق -قدرت دكتري تخصصي برنامه‌ريزي توسعه شبكه انتقال HVDC/AC در بازارهاي رقابتي درحضور منابع تجديدپذير
فرشيد ميثاقي مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي همزمان توسعه منابع بادي و حرارتي ظرفيت پستهاي انتقال در شبكه هاي قدرت
سيدميلاد موسوي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد سرمايه گذاري راهبردي توسعه نيروگاه هاي بادي در بازارهاي رقابتي برق با درنظر گرفتن امكان مشاركت در بازار تنظيمي
علي كريميان كريمي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بارزدايي بهينه در ريز شبكه هاي مجهز به انرژي تجديدير و ذخيره ساز انرژي الكتريكي در شرايط عدم قطعيت
مرتضي جلالوندي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
مهدي عزيزي كوچكسرائي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد مكان‌يابي بهينه كليدهاي كنترل از راه دور به همراه ادوات نشانگر خطا در شبكه توزيع شعاعي به منظور افزايش قابليت اطمينان
علي زهاني مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد تعيين اندازه بهينه ذخيره¬ساز باتري و پنل فتوولتائيك در خانه هوشمند در شرايط عدم قطعيت
سيد جواد حسيني ملا مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن عدم قطعيت در پيش بيني بار
كتايون اكبري ارطه مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
سپيده سراواني غيور مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد زمانبندي بهينه مصرف در ساختمانهاي هوشمند در حضور منابع توليد برق و حرارت
سجاد بلباسي مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد زمانبندي نگهداشت شبكه انتقال در بازارهاي برق رقابتي ناكامل
سينا افضلي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد طراحي سيستم هاي تأمين برق در ريزشبكه هاي منفصل از شبكه اصلي در حضور منابع توليد سوخت فسيلي و تجديدپذير
مهسا زماني مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه منابع بادي در بازارهاي برق در حضور شركتهاي توليد راهبردي
سيدامير ميرسيدحسن مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بهره برداري بهينه از نيروگاه مجازي با در نظر گرفتن قرارداد دوجانبه در بازارهاي رقابتي برق
حامد فتح تبار مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه منابع توليد و شبكه انتقال در سيستم هاي چند حاملي انرژي
رحمت ابراهيميان قاجاري مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي همزمان توسعه توليدات پراكنده و شبكه در سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
محمدهادي نيك نظر مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي انرژي و ذخيره در شبكه هاي هوشمند با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخ تقاضا و خودروهاي الكتريكي در شرايط عدم قطعيت
مريم خسروي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد تجارت شركتهاي توزيع در بازار برق در حضور پاركينگ هاي شارژ خودروهاي برقي
سيدمصطفي طالب زاده بائي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد مديريت بهينه ي انرژي ريزشبكه در حضور گسترده منابع انرژي تجديد پذير، منابع ذخيره ساز انرژي و برنامه پاسخگويي بار.
سجاد بلباسي مهندسي برق -قدرت دكتري تخصصي
عادل نصيري مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه سيستم توليد در بازار برق با محدوديت اتصال كوتاه
همراه كريمي اينچه برون مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد زمان بندي نگهداشت نيروگاه ها در بازارهاي برق با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
هادي رضايي زاده مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
ميثم اصغري قرا مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي مشاركت مصرف كنندگان بزرگ در بازارهاي انرژي الكتريكي
اسماعيل عابديني دوكي مهندسي برق -قدرت دكتري تخصصي برنامه‌ريزي همزمان توسعه منابع توليد و شبكه‌هاي انتقال برق و گاز در بازارهاي رقابتي
امين محمدي راد مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد زمان‌بندي بهينه مصرف بارهاي خانگي در ساختمان هاي هوشمند مجهز به منابع توليد
ميلاد برادران كناري مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بهينه سازي استراتژي تجميع كننده راهبردي پاسخ تقاضا در بازار برق
روح اله متاني بورخيلي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي استراتژيك توسعه نيروگاه هاي بادي در بازار هاي رقابتي برق
فرزاد حسن زاده مقيمي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي تجارت شركت هاي توزيع انرژي الكتريكي در بازار هاي رقابتي برق تحت مكانيزم قيمت گذاري زمان واقعي
غزال نعمتي مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليدات پراكنده در شبكه هاي فوق توزيع با در نظر گرفتن قرارداد خريد برق با مولدها
مهند شمخي جبر الخفاجي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
عاطفه احمدي پاشاكلائي مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليد در بازارهاي رقابتي برق با در نظر گرفتن شبكه انتقال سوخت
جابر ولي نژاد مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليد در بازار هاي برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت در پيش بيني بار و در حضور شركت هاي توليد استراتژيك
صادق رحيمي تاكامي مهندسي برق -قدرت دكتري تخصصي
رضا اصغري لله مرزي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بهينه¬سازي استراتژي مشاركت خرده فروش در بازار عمده فروشي برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت قيمت
ياسر احمدي خانقاهي مهندسي برق -قدرت دكتري تخصصي طراحي حفاظت پشتيبان در شبكه هاي به هم پيوسته جريان مستقيم ولتاژ بالا
سعيده خاكزادكلاريجاني مهندسي برق -قدرت كارشناسي ارشد زمانبندي بهينه بارهاي مسكوني با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار و قيمت خرده فروشي در محيط قيمت گذاري زمان حقيقي