دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
غزال نعمتي مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليدات پراكنده در شبكه هاي فوق توزيع با در نظر گرفتن قرارداد خريد برق با مولدها
عاطفه احمدي پاشاكلائي مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليد در بازارهاي رقابتي برق با در نظر گرفتن شبكه انتقال سوخت
رحمت ابراهيميان قاجاري مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي همزمان توسعه توليدات پراكنده و شبكه در سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
رضا اصغري لله مرزي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بهينه¬سازي استراتژي مشاركت خرده فروش در بازار عمده فروشي برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت قيمت
سيدمصطفي طالب زاده بائي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد مديريت بهينه ي انرژي ريزشبكه در حضور گسترده منابع انرژي تجديد پذير، منابع ذخيره ساز انرژي و برنامه پاسخگويي بار.
سيدامير ميرسيدحسن مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بهره برداري بهينه از نيروگاه مجازي با در نظر گرفتن قرارداد دوجانبه در بازارهاي رقابتي برق
ميلاد برادران كناري مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بهينه سازي استراتژي تجميع كننده راهبردي پاسخ تقاضا در بازار برق
محمدجواد دائمي جويباري مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
فرشيد ميثاقي مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي همزمان توسعه منابع بادي و حرارتي ظرفيت پستهاي انتقال در شبكه هاي قدرت
حامد فتح تبار مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه منابع توليد و شبكه انتقال در سيستم هاي چند حاملي انرژي
امين محمدي راد مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد زمان‌بندي بهينه مصرف بارهاي خانگي در ساختمان هاي هوشمند مجهز به منابع توليد
مهدي عزيزي كوچكسرائي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد مكان‌يابي بهينه كليدهاي كنترل از راه دور به همراه ادوات نشانگر خطا در شبكه توزيع شعاعي به منظور افزايش قابليت اطمينان
سجاد بلباسي مهندسي برق-قدرت دكتري تخصصي
مرتضي جلالوندي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه ذخيره ساز انرژي در شبكه هاي توزيع شامل ريزشبكه هاي چندگانه در شرايط عدم قطعيت
صادق رحيمي تاكامي مهندسي برق-قدرت دكتري تخصصي بهينه سازي استراتژي شركت هاي توزيع در بازارهاي برق در حضور منابع انعطاف پذيري
سيد جواد حسيني ملا مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن عدم قطعيت در پيش بيني بار
مهسا زماني مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه منابع بادي در بازارهاي برق در حضور شركتهاي توليد راهبردي
روح اله متاني بورخيلي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي استراتژيك توسعه نيروگاه هاي بادي در بازار هاي رقابتي برق
فرزاد حسن زاده مقيمي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي تجارت شركت هاي توزيع انرژي الكتريكي در بازار هاي رقابتي برق تحت مكانيزم قيمت گذاري زمان واقعي
ميثم اصغري قرا مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي مشاركت مصرف كنندگان بزرگ در بازارهاي انرژي الكتريكي
مريم خسروي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد تجارت شركتهاي توزيع در بازار برق در حضور پاركينگ هاي شارژ خودروهاي برقي
مهند شمخي جبر الخفاجي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد كنترل بهينه ولتاژ در ريزشبكه هيبريدي بر اساس الگوريتم بهينه سازي
احمد كامل العيبي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
محمدهادي نيك نظر مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي انرژي و ذخيره در شبكه هاي هوشمند با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخ تقاضا و خودروهاي الكتريكي در شرايط عدم قطعيت
علي كريميان كريمي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد بارزدايي بهينه در ريز شبكه هاي مجهز به انرژي تجديدير و ذخيره ساز انرژي الكتريكي در شرايط عدم قطعيت
همراه كريمي اينچه برون مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد زمان بندي نگهداشت نيروگاه ها در بازارهاي برق با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
سيدميلاد موسوي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد سرمايه گذاري راهبردي توسعه نيروگاه هاي بادي در بازارهاي رقابتي برق با درنظر گرفتن امكان مشاركت در بازار تنظيمي
هادي رضايي زاده مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
علي زهاني مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد تعيين اندازه بهينه ذخيره¬ساز باتري و پنل فتوولتائيك در خانه هوشمند در شرايط عدم قطعيت
كتايون اكبري ارطه مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي بهينه ريزشبكه شامل خانه هاي هوشمند با در نظر گرفتن تبادل انرژي بين ريز شبكه ها
جابر ولي نژاد مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه توليد در بازار هاي برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت در پيش بيني بار و در حضور شركت هاي توليد استراتژيك
سجاد بلباسي مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد زمانبندي نگهداشت شبكه انتقال در بازارهاي برق رقابتي ناكامل
اسماعيل عابديني دوكي مهندسي برق-قدرت دكتري تخصصي برنامه‌ريزي همزمان توسعه منابع توليد و شبكه‌هاي انتقال برق و گاز در بازارهاي رقابتي
رضا حيدري مهندسي برق-قدرت دكتري تخصصي برنامه‌ريزي توسعه شبكه انتقال HVDC/AC در بازارهاي رقابتي درحضور منابع تجديدپذير
سپيده سراواني غيور مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد زمانبندي بهينه مصرف در ساختمانهاي هوشمند در حضور منابع توليد برق و حرارت
عادل نصيري مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه سيستم توليد در بازار برق با محدوديت اتصال كوتاه
سينا افضلي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد طراحي سيستم هاي تأمين برق در ريزشبكه هاي منفصل از شبكه اصلي در حضور منابع توليد سوخت فسيلي و تجديدپذير
مجيد اسماعيلي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
سعيده خاكزادكلاريجاني مهندسي برق-قدرت كارشناسي ارشد زمانبندي بهينه بارهاي مسكوني با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار و قيمت خرده فروشي در محيط قيمت گذاري زمان حقيقي
ياسر احمدي خانقاهي مهندسي برق-قدرت دكتري تخصصي طراحي حفاظت پشتيبان در شبكه هاي به هم پيوسته جريان مستقيم ولتاژ بالا