دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
جلال درويش مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد هره گيري از اطلاعات محلي در آشكارسازي ترشحات شبكيه چشم بر اثر بيماري ديابت
فاطمه نمازي مهندسي برق -الكترونيك دكتري تخصصي پردازش سري هاي زماني داده هاي سنجش از دور چند طيفي براي كشاورزي دقيق
عارف شمس بابلي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تشخيص و طبقه¬بندي مبتني بر ساختار بيماري آلزايمر از روي تصاوير MRI
ماجده عابسي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تعيين ضخامت قطر الياف نانو در تصاوير sem
مريم فلاحتي مجاوري مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد رديابي شي منفرد با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
زهرا ايماني مهندسي برق -الكترونيك دكتري تخصصي به كارگيري شبكه SNN در سامانه هدايت شده توسط مغز انسان براي بهبود طبقه بندي اشيا
زينب واسوجويباري مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد طبقه بندي محصول كشاورزي مبتني بر داده هاي سنجش از دور
پريا داودي مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد دسته بندي تصاوير طبيعي مبتني بر الحاق شبكه هاي عصبي عميق و مدل هاي تصميم گيري
عليرضا اسدي مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد تركيب وفقي تصوير با پرتوگيري چندگانه
فايزه طهماسب نژادبايي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تخمين ضربان قلب از روي ويدئو هاي چهره حاصل از webcam ها
بهاره مرادي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد آشكار سازي پويا و غير حساس به روشنايي پوست انسان در تصوير
علي خاندوزي مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد بهبود تصاوير زير آب به كمك شبكه هاي كانولوشني عميق
شيما كثيري مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي ارشد فراتفكيك¬پذيري تصويرهاي MR مبتني بر بازنمايي تُنك
سمانه طاهري مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي ارشد تشخيص تصور حركت مبتني بر سيگنال¬هاي EEG براي كاربرد در ارتباط مغز – كامپيوتر
سحر ايرواني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود كنتراست تصوير به كمك تغيير وفقي مشخصه هاي محلي
مجيد خان جاني هردورودي مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد آشكارسازي خطاي كاركردي در ماشين‌هاي الكتريكي از روي تصاوير حرارتي بر پايه يادگيري‌عميق
ناصر صادق نژاد مهندسي برق -الكترونيك دكتري تخصصي ارايه مدل محاسباتي بازشناسي اشيا مبتني بر زمان سازگار با سامانه بينايي انسان
عارفه خانلري مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد كاهش نويز تصاوير با حفظ اطلاعات لبه ها
شيوا جهان آراي مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد طبقه بندي مبتني بر شبكه هاي چند مسيره
سحر باباشكوري مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تعيين قطرو ميزان تخلخل نانوالياف در تصاوير SEM
الناز برگشادي مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي ارشد تشخيص بيماري پاركينسون از روي ترسيم الگوها
علي نادري اسرمي مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي ارشد آشكارسازي و قطعه¬بندي مقاوم هسته سلول¬ها در تصاوير پزشكي
زهرا يوسف نيا درزي مهندسي برق-سيستمهاي الكترونيك ديجيتال كارشناسي ارشد تشخيص بيماري كوويد 19 از تصاوير ريه مبتني بر شبكه‌هاي عصبي عميق
ويدا حسن زاده مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي ارشد بهبود كنتراست تصوير ماموگرام با حفظ مشخصه هاي محلي
مجتبي شيخي كردخيلي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد ارائه ويژگي متمايز كننده جهت تعيين هويت اشخاص با استفاده از خطوط بند انگشت