دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
ميلاد شمالي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد
حميد رجب نژاد مهندسي عمران - مهندسي زلزله دكتري تخصصي
رضا سليماني مهندسي عمران - مهندسي زلزله دكتري تخصصي توسعه مدل قاب جايگزين در معادل‌سازي قاب‌هاي خمشي نامنظم و دهانه نابرابر و تعميم آن به سه بعد
نسرين قاسمي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد اثر جنبش‌هاي نيرومند پالس‌گونه‌ي زودرس بر شاخص آسيب قاب‌هاي خمشي بتني با استفاده از تكنيك قاب جايگزين
سيدكامياب موسوي درازمحله مهندسي عمران-سواحل، بنادر و سازه هاي دريائي كارشناسي ارشد
سيدابوالفضل ناصري مهندسي عمران-سازه دكتري تخصصي
سيدحامد حسيني حيدري مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد اثر ضربه استاتيكي زلزله بر عملكرد لرزه¬اي سازه هاي فولادي مجهز به ميراگر تسليم شونده ADAS
سيدكيوان جعفري شياده مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد بهبود شاخص آسيب‌پذيري قاب‌هاي خمشي فولادي در برابر جنبش نيرومند پالس‌ گونه زمين
محمد ميرزائي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد توسعه روش طراحي پلاستيك براساس عملكرد سازه قاب خمشي فولادي با در نظر گرفتن اندركنش سازه-خاك
محمدجواد بزرگي بائي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد
مروه مهند الحيدري مهندسي عمران-سازه كارشناسي ارشد
اسماعيل كاميابي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد بهبود روش طراحي پلاستيك بر اساس عملكرد قابهاي خمشي فولادي با در نظر گرفتن اثر زوال
عباس روحي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد توسعه روش طراحي عملكردي در طراحي سازه هاي فولادي EBF تحت اثر جهت داري زلزله
ياسر يدالهي مهندسي عمران-سازه دكتري تخصصي ارائه رفتاري ديوار هايبرشي فولادي داراي حلقه هاي دايروي
مجتبي حسني مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد عملكرد قاب هاي فولادي خرپايي خمشي ويژه داراي فرم هاي مختلف پانل ويراندل تحت اثر تكرار زلزله
راضيه ربيعي انگاسي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد محاسبه طيف فروريزش قاب هاي خمشي فولادي با در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف سازه اي
نسترن عباسي مهندسي عمران - مهندسي زلزله دكتري تخصصي
شكيبا منفردي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد تاثير موقعيت قرارگيري ساختمان نسبت به گسل در ميزان آسيب وارده به سازه در زلزله هاي نزديك گسل
حسن غلوم مهندسي عمران-سازه كارشناسي ارشد
كيارش اركاني مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد بهبود روش استاتيك گرافيكي براي يافتن فرم بهينه سازه با درنظرگيري بارهاي لرزه اي
مسعود آثاري مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد
رضا سليماني مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد مدل اصلاح شده استخوان‌ماهي: ارائه يك مدل چند درجه آزاد ساده شده جهت در نظر گرفتن زوال در قاب خمشي
محمد لشكربلوكي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد تاثير نوع مهاربند در خرابي پيشرونده تحت تاثير بارگذاري انفجار در سازه هاي فولادي
سبا عاشورزاده فلاح مهندسي عمران-سازه كارشناسي ارشد
امير اردشيري لاجيمي مهندسي عمران-سازه كارشناسي ارشد بررسي تاثير مدت زمان حركت قوي زمين روي سازه¬هاي فولادي داراي ميراگرهاي اصطكاكي
رقيه اورسجي مهندسي عمران-سازه كارشناسي ارشد ارزيابي تركيب جداگرهاي لرزه اي مختلف در مقاوم سازي ساختمان ها
محمدامين عباس زاده اميردهي مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد تاثير ميراگرهاي غيرخطي براي كنترل ارتعاش در سازه هاي متصل به هم در حوزه نزديك گسل
هاني مهدي نژادگرجي مهندسي عمران-آب و سازه هاي هيدروليكي كارشناسي ارشد تاثير معيار انتخاب ركورد زلزله بر تحليل شكنندگي سدهاي وزني
فاطمه مقدم راد مهندسي عمران-سازه كارشناسي ارشد
سيدمسعود طاهائي شياده مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد پاسخ غيرخطي سازه هاي با ديوار برشي فولادي در برابر اثر جابجايي ماندگار زمين
مهدي حصاري مهندسي عمران-سازه كارشناسي ارشد
سيد علي اكبر كيانژاد مهندسي عمران - مهندسي زلزله كارشناسي ارشد اثر جابجايي ماندگار تكتونيكي بر پاسخ لرزه اي سازه هاي بلند فولادي واگرا در حوزه نزديك گسل