دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
سپيده پورفلاح مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كاهش گرفتگي غشاء با روش نوين سيگنالهاي بين سلولي در تصفيه شيرابه خاكچال
الهه فقيه نصيري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي راندمان حذف همزمان فنول و كروم موجود در آب درياي خزر با استفاده از فوتوكاتاليستTiO2
امين تمدني مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه آلاينده هاي نفتي با كمك تركيب التراسونيك و ازن از محيط خاك
فاطمه عزيزپور مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي تاثير هوادهي بر راندمان فرآيند فتوكاتاليستي نانوذرات TiO2 در تصفيه فاضلاب حاوي تركيبات نفتي
مهتاب توكلي مقدم مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده تركيبي گرافايت و نانوذرات سنتزشده از تركيبات حاوي Zn و Fe براي تصفيه فتوكاتاليستي فاضلاب نفتي
ريحانه خالق مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده هيبريدي از فرايند هاي اولتراسونيك/فتوكاتاليستي نانو ذرات سنتز شده از استات روي در تصفيه فاضلاب رنگي
مسعود ابراهيمي قادي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد پيش بيني آلودگي هوا و آناليز حساسيت پارامترهاي تأثيرگذار در كيفيت هواي شهر تهران بر اساس الگوي شبكه عصبي منصوعي (ANN) و سيستم اطلاعات مكاني (GIS)
محمد ابراهيمي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از منطق فازي جهت ارائه راهكارهاي كنترل آلودگي هواي تهران بر مبناي داده هاي شهري وهواشناسي
مسعود ربيعيان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي تصفيه آلاينده نفتي در آبخوان با استفاده ازتركيب فرآيندهاي التراسونيك ازن¬زني و فتوكاتاليست
صبا عبدالعليان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد كاربرد التراسونيك و نانو ذرات در بهينه سازي تصفيه لجن مازاد توليدي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
فرزاد مساوات مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي عوامل موثر بر سنتز نانو ذرات (پوشش شده روي بتن ) بر تصفيه فوتوكاتاليستي فاضلاب
صدرا صفائي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از فلزات در دوپاند كردن نانو ذره تيتانيوم دي اكسيد براي ارتقاي راندمان تصفيه فاضلاب رنگي
بهراد فرزين فر مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه فاضلاب صنايع نفتي با استفاده از پلاسما و فتوكاتاليست
سارا سهيلي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي ساختار قائم جو به منظور پايش تغييرات اقليمي روي ايران به كمك تكنيك هواشناسي با GPS
فاضل ابراهيمي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي تغييرات بخار آب به عنوان شاخص تغييرات اقليمي به كمك روش هاي سنجش از دور(مطالعه موردي در شمال ايران)
فرزين آذري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارائه مدل پيش بيني آلايندههاي هواي كلان شهرها بر اساس دادههاي موثر بر كيفيت هوا و دادههاي حاصل از سنجش از دور (مطالعه موردي تهران)
خاطره احمدي مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي مطالعه عملكرد ژئوتكستايل هاي بهسازي شده با نانوذرات در پاكسازي آب آلوده به فنول
الهه فقيه نصيري مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي استفاده از فرآيند الكتروپروسس ارتقا يافته در بهسازي همزمان رفتار خاك رس تورم زا و رفع آلودگي از آن
زهرا خنجري بغداده مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از منطق فازي جهت بررسي اثرآلودگي هوا بر روي كوييد 19 بر مبناي پارامتر هاي شهري ، محيط زيستي و هواشناسي
سيدسينا مسلمي حسيني مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد حذف آلاينده ي آلي مقاوم از محيط خاك با استفاده از سيستم تركيبي ازن-پلاسما
اميرمسعود ياسري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه فاضلاب حاوي ماده آلي سخت تجزيه پذير (POP) با استفاده از فرايند تركيبي ازن¬زني و الكتروشيميايي
مرتضي بداغ آبادي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد پيروليز لاستيك فرسوده با استفاده از سيستم گرمايش القايي به منظور توليد سوخت مايع در يك راكتور ناپيوسته
اميرحسين اسفندياري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تجزيه و تحليل خطرات زيست محيطي رواناب حوضه آبريز سد شهيد رجائي ساري بر اساس جي اي اس و رويكرد سنجش از دور
مهران طعنه گنبدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بررسي شوري زدايي از خاك با استفاده از هيدروژل بورات پلي وينيل الكل
فاطمه عجم مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد ارتقاء كارايي فرايند الكتروپروكسن به كمك فرايند فتوكاتاليستي نانومواد در تصفيه فاضلاب حاوي آلاينده نفتي
سارا اكبري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بهينه سازي شرايط برداشت و جداسازي ريزجلبك Chlorella sorokiniana pa.91 با استفاده از تركيب نانو ذرات مغناطيسي و منعقدكننده هاي كاتيوني از محيط كشت فاضلاب شهري
علي محسني رودباري مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد مقايسه تجزيه ميكروپلاستيك به دو روش اكسيداسيون پيشرفته (AOP) و زيستي
اميرحسين خورشيدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه فاضلاب حاوي آلاينده نفتي با استفاده تركيبي از فرآيندهاي ازن‌زني و پلاسما
مبينا گل بابايي كوتنايي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد بهينه سازي شرايط برداشت ريزجلبك اسپيرولينا با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح‌شده از محيط كشت فاضلاب شهري
مسعود ربيعيان مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي
احمد الفرطوسي مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي توسعه مدل يكپارچه براي بهينه سازي عملكرد سيستم فاضلاب شهري
عطيه جبلي مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي
ابوالحسن بني شيخ الاسلامي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
رامين رمضانپورطرقي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
كورس ابراهميان مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد
علي توللي مهندسي عمران-محيط زيست دكتري تخصصي
پريا اسدي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد تصفيه پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب با به كارگيري ريزجلبك با تاكيد بر استفاده مجدد
زهرا شيخ الاسلامي كندلوسي مهندسي عمران-محيط زيست كارشناسي ارشد استفاده از فرآيند فتوكاتاليستي نانو ذرات سنتز شده با روش شيميايي در تصفيه ي آلاينده هاي BTEX موجود در آبهاي همراه نفت ( مطالعه موردي منطقه عملياتي بهرگان )