4021

نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تئوري برآورد107-12-1451 هرهفته سه شنبه 13:30-15:001402/10/26
51 هرهفته چهارشنبه 10:00-11:30
فتوگرامتري تحليلي108-12-1451 هرهفته دوشنبه 17:30-19:001402/10/30
51 هرهفته سه شنبه 15:30-17:00
پردازش تصاوير رقومي126-12-1451 هرهفته سه شنبه 08:00-09:301402/11/03
51 هرهفته چهارشنبه 13:30-15:00
فتوگرامتري رقومي301-12-1401 هرهفته دوشنبه 13:30-15:001402/11/04
01 هرهفته سه شنبه 10:00-11:30