نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تئوري برآورد107-12-1451 هرهفته دوشنبه 13:30-15:001401/10/25
51 هرهفته چهارشنبه 10:00-11:30
فتوگرامتري تحليلي108-12-1451 هرهفته دوشنبه 15:30-17:001401/10/18
51 هرهفته چهارشنبه 13:30-15:00
پردازش تصاوير رقومي126-12-1451 هرهفته سه شنبه 15:30-17:001401/10/28
51 هرهفته چهارشنبه 08:00-09:30
ماشين بينايي304-12-1401 هرهفته دوشنبه 17:30-19:001401/10/27
01 هرهفته چهارشنبه 15:30-17:00