4021

نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آيين زندگي - اخلاق كاربردي007-11-1601 هرهفته شنبه 08:00-10:001402/11/07
02 هرهفته شنبه 10:00-12:00
03 هرهفته دوشنبه 15:30-17:30
04 هرهفته يك شنبه 10:00-12:00
05 هرهفته يك شنبه 15:30-17:30
06 هرهفته دوشنبه 08:00-10:00