نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
انديشه اسلامي دو- نبوت وامامت002-11-1601 هرهفته يك شنبه 15:30-17:301401/10/29
02 هرهفته چهارشنبه 10:00-12:00
آيين زندگي - اخلاق كاربردي007-11-1601 هرهفته شنبه 10:00-12:001401/10/29
02 هرهفته شنبه 15:30-17:30
03 هرهفته يك شنبه 10:00-12:00
04 هرهفته چهارشنبه 15:30-17:30
05 هرهفته دوشنبه 10:00-12:00
06 هرهفته دوشنبه 15:30-17:30
07 هرهفته سه شنبه 10:00-12:00
08 هرهفته سه شنبه 15:30-17:30