نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تئوري پيشرفته مخابرات001-15-1202 هرهفته يك شنبه 14:00-15:301401/04/04
02 هرهفته سه شنبه 14:00-15:30
پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته041-15-1201 هرهفته شنبه 10:00-11:301401/04/06
01 هرهفته دو شنبه 10:00-11:30
پردازش سيگنالهاي ديجيتال054-15-1201 هرهفته يك شنبه 16:00-17:301401/04/15
01 هرهفته سه شنبه 16:00-17:30
آز پردازش سيگنال هاي ديجيتال059-15-1201 هرهفته دو شنبه 14:00-16:00