4021

نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الكترومغناطيس018-11-1201 هرهفته يك شنبه 08:00-09:301402/10/24
01 هرهفته سه شنبه 08:00-09:30
فيلتر و سنتزمدار025-12-1201 هرهفته شنبه 13:30-15:001402/11/04
01 هرهفته دوشنبه 13:30-15:00
آز پردازش سيگنال هاي ديجيتال059-15-1201 هرهفته دوشنبه 10:00-12:00
رايانش تكاملي095-21-1201 هرهفته يك شنبه 10:00-11:301402/11/03
01 هرهفته سه شنبه 10:00-11:30