نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الكترونيك 1019-11-1201 هرهفته يك شنبه 15:30-17:001401/10/21
01 هرهفته سه شنبه 15:30-17:00
سيستم هاي ديجيتال 1051-11-1202 هرهفته يك شنبه 10:00-11:301401/10/26
02 هرهفته سه شنبه 10:00-11:30
آز سيستم هاي ديجيتال 2056-11-1201 هرهفته يك شنبه 08:00-10:00
02 هرهفته دوشنبه 08:00-10:00
مبدل هاي داده مجتمع (A/D,D/A)058-12-1201 هرهفته شنبه 10:00-11:301401/10/19
01 هرهفته دوشنبه 10:00-11:30