4021

نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول مهندسي تصفيه اب وفاضلاب040-11-1451 هرهفته شنبه 15:30-17:001402/10/27
51 هرهفته دوشنبه 15:30-17:00
شناخت محيط زيست (درس عمومي، بدون تاثير در واحد گذرانده كل)141-11-1451 هرهفته چهارشنبه 08:00-10:001402/11/03
اصول مهندسي تصفيه فاضلاب012-15-1401 هرهفته يك شنبه 15:30-17:001402/10/27
01 هرهفته سه شنبه 15:30-17:00