نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول مهندسي تصفيه اب وفاضلاب040-11-1451 هرهفته شنبه 13:30-15:001401/10/21
51 هرهفته سه شنبه 13:30-15:00
اصول مهندسي تصفيه فاضلاب012-15-1401 هرهفته يك شنبه 15:30-17:001401/10/21
01 هرهفته سه شنبه 15:30-17:00