4021

نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1050-11-1202 هرهفته يك شنبه 13:30-15:001402/11/01
02 هرهفته سه شنبه 13:30-15:00
تاسيسات الكتريكي007-13-1201 هرهفته شنبه 08:00-09:301402/11/01
01 هرهفته دوشنبه 08:00-09:30
بهره برداري از سيستم‏هاي قدرت031-13-1201 هرهفته يك شنبه 08:00-09:301402/10/30
01 هرهفته سه شنبه 08:00-09:30