نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
كارگاه برق011-11-1204 هرهفته يك شنبه 18:00-20:00
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1050-11-1201 هرهفته يك شنبه 14:00-15:301401/04/04
01 هرهفته سه شنبه 14:00-15:30
تاسيسات الكتريكي007-13-1201 هرهفته شنبه 08:00-09:301401/04/07
01 هرهفته دو شنبه 08:00-09:30
بازار برق041-13-1201 هرهفته يك شنبه 08:00-09:301401/04/14
01 هرهفته سه شنبه 08:00-09:30