نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتيك017-11-1302 هرهفته شنبه 13:30-15:001401/10/18
02 هرهفته دوشنبه 13:30-15:00
ديناميك - 3واحدي - ساخت و توليد023-14-1301 هرهفته يك شنبه 15:30-17:001401/10/17
01 هرهفته سه شنبه 15:30-17:00
كاربرد برق و الكترونيك024-14-1301 هرهفته سه شنبه 10:00-12:001401/10/26
كاربردهيدروليك وسيستم هاي بادي031-14-1301 هرهفته يك شنبه 10:00-12:001401/10/24
توليد مخصوص032-14-1301 هرهفته شنبه 17:00-19:001401/10/17
آزمايشگاه كاربرد هيدروليك و پنوماتيك070-14-1301 هرهفته چهارشنبه 10:00-12:00
02 هرهفته دوشنبه 15:30-17:30