4021

نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحي اجزا - 1025-11-1303 هرهفته شنبه 15:30-17:001402/11/04
03 هرهفته دوشنبه 15:30-17:00
مقاومت مصالح 1049-11-1303 هرهفته شنبه 10:00-11:301402/11/04
03 هرهفته دوشنبه 08:30-10:00
كاربرد برق و الكترونيك024-14-1301 هرهفته شنبه 17:00-19:001402/11/02
كاربردهيدروليك وسيستم هاي بادي031-14-1301 هرهفته دوشنبه 17:00-19:001402/10/24
آزمايشگاه كاربرد هيدروليك و پنوماتيك070-14-1301 هرهفته يك شنبه 15:00-17:00
02 هرهفته يك شنبه 17:00-19:00