نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الكترونيك 2020-11-1202 هرهفته شنبه 08:00-09:301401/04/20
02 هرهفته دو شنبه 08:00-09:30
سيستم هاي ديجيتال 1051-11-1201 هرهفته يك شنبه 16:00-17:301401/04/21
01 هرهفته سه شنبه 16:00-17:30
پردازش تصوير064-15-1201 هرهفته يك شنبه 10:00-11:301401/04/12
01 هرهفته سه شنبه 10:00-11:30