نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان تخصصي035-11-1301 هرهفته شنبه 08:00-10:001401/10/17
سوخت واحتراق006-13-1301 هرهفته چهارشنبه 10:00-12:001401/10/21