نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
انتقال مطالب علمي و فني014-31-2101 هرهفته چهار شنبه 14:00-15:001401/04/14
انجماد فلزات017-31-2101 هرهفته سه شنبه 08:00-10:001401/04/14
آزمايشگاه انجماد فلزات018-31-2101 هرهفته چهار شنبه 16:00-18:00
آزمايشگاه بررسيهاي غير مخرب039-31-2101 هرهفته دو شنبه 14:00-16:00
02 هرهفته دو شنبه 16:00-18:00
كنترل كيفي مواد 052-31-2101 هرهفته چهار شنبه 08:00-10:001401/04/08
فرآيند هاي انجماد پيشرفته061-31-2101 هرهفته دو شنبه 08:00-09:301401/04/04
01 هرهفته سه شنبه 16:00-17:30