نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الكترونيك 1019-11-1201 هرهفته شنبه 10:00-11:301400/04/12
01 هرهفته دو شنبه 10:00-11:30
سيستم هاي ديجيتال 2052-11-1202 هرهفته يك شنبه 10:00-11:301400/04/16
02 هرهفته سه شنبه 10:00-11:30