نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتيك014-11-1452 هرهفته يك شنبه 10:00-11:301401/04/20
52 هرهفته سه شنبه 10:00-11:30
سمينار و روش پژوهش109-11-1405 هرهفته دو شنبه 14:00-16:001401/04/15
ساختمانهاي بلند005-13-1401 هرهفته يك شنبه 14:00-15:301401/04/05
01 هرهفته سه شنبه 16:00-17:30
مباني مهندسي زلزله براي معماران097-21-1451 هرهفته چهار شنبه 10:00-12:001401/04/20