نام درس شماره درس گروه درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مهندسي محيط زيست051-11-1451 هرهفته دوشنبه 13:30-15:301401/10/18
اصول مهندسي آلودگي هوا008-15-1401 هرهفته يك شنبه 13:30-15:001401/10/28
01 هرهفته سه شنبه 13:30-15:00
كاربرد RS و GIS در مهندسي عمران و آزمايشگاه010-15-1401 هرهفته شنبه 15:30-17:001401/10/18
01 هرهفته دوشنبه 15:30-17:00